Eφόσον έχετε κοινωνία με την αίρεση και το σχίσμα μνημονεύοντας τον Βαρθολομαίο και κρατώντας συνεργασία με τους Οικουμενιστές τελείτε υπό αίρεση και σχίσμα οι ίδιοι!!!

By on 23/03/2021
Σεβασμιώτατε Φλωρίνης
Και οι περί αυτόν  κληρικοί ή θεολογία δεν γνωρίζετε ή έχετε ξεφύγει τόσο που δεν γνωρίζετε τί λέτε!
Θα σας απαντήσω με πέντε γραμμές πώς είναι αιρετικός όποιος δεν κηρύσσει ο ίδιος την αίρεση
▪︎  Η απάντηση είναι πρώτον απόν Άγιο Θεόδωρο τον Στουδίτη:
«Οἱ μὲν [αἱρετικοὶ] τέλεον περὶ τὴν πίστιν ἐναυάγησαν. οἱ δὲ εἰ καὶ τοῖς λογισμοῖς οὐ κατεποντίσθηκαν, ὅμως τῇ κοινωνίᾳ τῆς αἱρέσεως συνόλλυνται [ἐξ αἰτίας τῆς κοινωνίας μὲ τοὺς αἱρετικοὺς θὰ χαθοῦν μαζί τους]». P.G.99, 1164 A.
2ον Επιτρέπεται να έχετε κοινωνία με όσους είναι σε αίρεση ή σχίσμα και γι ‘ αυτό είναι ακοινώνητοι;
▪︎Ο Β΄ (2ος) Κανὼν της εν Ἀντιοχεία Συνόδου ορίζει: «Εἰ δὲ φανείη τις τῶν ἐπισκόπων, ἢ πρεσβυτέρων, ἢ διακόνων, … τοῖς ἀκοινωνήτοις κοινωνῶν, καὶ τοῦτον ἀκοινώνητον εἶναι». Σε μετάφραση το αποδίδουμε: “Εάν καταστεί φανερό (δηλαδή γίνει γνωστό) ότι κάποιος από τους επισκόπους  ή πρεσβυτέρους (ιερείς) ή τους διακόνους  κοινωνεί με ακοινώνητο και αυτός να να είναι ακοινώνητος”. Ακόμη και πνευματική να μην ήταν η σχέση σας με τον πατριάρχη πράγμα που δεν ισχύει, διότι είστε τουλάχιστον εσείς στις Νέες Χώρες υπό την πνευματική εποπτεία του Πατριαρχείου Κων/πόλεως.
3ον  Η Σύνοδος στο Κολυμβάρι δεν εισήγαγε επισήμως αίρεση; Το Ουκρανικό Αυτοκέφαλο δεν εισήγαγε επιπλέον και σχίσμα;
▪︎Η αναγνώριση των κακόδοξων ομολογιών ως Εκκλησιών δεν είναι εκκλησιολογικώς αίρεσις; Η χορήγηση του Ουκρανικού αυτοκεφάλου δεν έσχισε την Εκκλησία;
4ον Η διοικητική σας σχέση με θεσμικά πρόσωπα όπως ο πατριάρχης, ο αρχιεπίσκοπος ισχυρίζεστε ότι είναι αναγκαία μέσα στην Εκκλησία και δεν σας βλάπτει.
▪︎Οι άγιοι όμως δεν το δέχονται αυτό!!! Προς τούτο είναι κατηγορηματικοί:«Καὶ εἰ φίλοι κατὰ Θεὸν, πῶς τῇ κοινωνίᾳ τῶν ἑτεροδόξων κοινωνοῦντες; Οὐ γὰρ φίλοι οἱ τοιοῦτοι ἀληθινοὶ καὶ πιστοί»
▪︎Ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός γράφει: «Ὅσοι προσποιοῦνται ὅτι ὁμολογοῦν τὴν ὑγιῆ πίστη, κοινωνοῦν [μνημονεύουν] δὲ μὲ τοὺς ἑτερόφρονες, ἂν μετὰ ἀπὸ τὴν σύστασή σας δὲν ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ αὐτούς, ὄχι μόνο νὰ τοὺς ἔχετε ἐκτὸς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ οὔτε ἀδελφοὺς νὰ τοὺς ὀνομάζετε» [Νικ. Βασιλειάδη, Μᾶρκος ὁ Εὐγενικὸς καὶ ἡ Ἕνωσις τῶν Ἐκκλησιῶν, Ἔκδ. «Ὁ Σωτήρ», Ἀθῆναι, 1972, σελ. 95].
Εσείς ισχυρίζεστε ότι όποιος διακόπτει την μνημόνευση κάνει σχίσμα όμως οι Άγιοι της Εκκλησίας δεν το υποστηρίζουν αυτό αλλά αντιθέτως!!!
▪︎Η αποτείχισης από τους αιρετικούς είναι θεσμός των Αγίων Πατέρων γι’ αυτό ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει: «Εἶναι ἀδύνατο κάποιος νὰ ἐπικοινωνεῖ ἐκκλησιαστικῶς μὲ τὸν Πατριάρχη(Καλέκα) καὶ νὰ εἶναι Ὀρθόδοξος…, ἐνῷ αὐτὸς ποὺ ἦταν ἀποτειχισμένος  εἶναι ἑνωμένος μὲ τὴν εὐσεβῆ πίστη».[Ε.Π.Ε. 3, 692, Ἀναίρεσις ἐξηγήσεως τόμου Καλέκα].
Λοιπόν, δεν αποδίδω ευθύνη μόνο σε εσάς, γιατί από νωρίς φάνηκε ότι αλλάξατε την πορεία στο πηδάλιο της τοπικής Εκκλησίας της Μητροπόλεως Φλωρίνης. Μεγαλύτερη ευθύνη καταλογίζω σε όλους αυτούς που συνεχίζουν να σας μνημονεύουν, διότι αν είχατε φρένα εκ μέρους τους με κάποιον ευσεβή και φιλόθεος λογισμό  δεν θα φτάνατε στο κατάντημα αυτό. Πιο πολύ όμως υποστηρίζω ότι έχουν ευθύνη οι πατέρες Ιερόθεος, Λαυρέντιος, Χρυσόστομος και Επιφάνιος, βασικά είστε για ένα γερό χέρι πνευματικό ξύλο με τους οποίους θα διακόψω και αυτή την μικρή σχέση που κράτησα μέχρι τώρα διότι σας ανέχονται Παιδιά του Αυγουστίνου τρομάρα σας!!!
Αρχιμ. Παΐσιος Παπαδόπουλος

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: