Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Λήξη Πρώτης Φάσης του Ευρωπαϊκού Χρηματοδοτούμενου έργου SKILLS +

Ανακοινώνουμε τη λήξη της πρώτης φάσης του Ευρωπαϊκού χρηματοδοτούμενου έργου SKILLS+ στο οποίο συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του έργου περιλαμβάνει και την ολοκλήρωση του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης που αφορά στα διαρθρωτικά ταμεία του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Δυτικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, το Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει προτάσεις σχετικά με τον άξονα 3 [Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων], στον οποίο ενσωματώνονται χαρακτηριστικά καλών πρακτικών των εταίρων του έργου SKILLS+. Στόχος της ενσωμάτωσης των χαρακτηριστικών αυτών είναι η προώθηση δημόσιων πολιτικών που προωθούν τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) μεταξύ των ΜΜΕ στις αγροτικές περιοχές, βοηθώντας τους να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες που προσφέρει μια ψηφιακή ενιαία αγορά ώστε να ωφεληθούν από την ψηφιακή οικονομία.

Οι στρατηγικές για την ψηφιοποίηση των αγροτικών περιοχών και των μικρών επιχειρήσεων από μια ομάδα ειδικών, πραγματοποιήθηκε σε κάθε ανασκόπηση από ομότιμους εταίρους, όπου κάθε έταιρος μετά το πέρας της ανασκόπησης έλαβε ένα σετ συστάσεων να λάβει υπόψιν για την εκπόνηση του σχεδίου Δράσης, αναλύοντας πως τα αποτελέσματα της πολιτικής μάθησης θα κεφαλοποιηθούν. Αυτές οι συστάσεις αξιολογήθηκαν από τοπικές ομάδες υποστήριξης των ενδιαφερόμενων μερών την άνοιξη του 2018 για την προετοιμασία της εκπόνησης του σχεδίου δράσης.

Στις 12 Μαρτίου του 2019 συμμετείχαν περισσότερα από 70 ενδιαφερόμενα μέλη στην τελευταία συνάντηση των ομότιμων εταίρων στο Magdeburg της Γερμανίας στην πρώτη φάση του χρηματοδοτούμενου έργου SKILLS+ όπου και παρουσιάστηκαν τα 11 Σχέδια Δράσης από όλα τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν.

Η λήξη της πρώτης φάσης σηματοδότησε και μια νέα εποχή για την προώθηση των δημόσιων πολιτικών και την ανταλλαγή των καλών πρακτικών μεταξύ των μελών με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από τη νορβηγική εθνική χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος INTERREG EUROPE. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν δώδεκα εταίροι από τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Φινλανδία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, τη Λετονία, τη Νορβηγία.

 


We announce the end of the first phase of the European funded project SKILLS + in which the University of Western Macedonia participates. The completion of the first phase of the project includes the completion of the Regional Action Plan for the structural funds of the Regional Operational Program of Western Macedonia. In particular, the Regional Action Plan includes proposals on Axis 3 [Improving the Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprises] incorporating the good practice features of the SKILLS + project partners. The aim of incorporating these features is to promote public policies promoting information and communication technologies (ICT) among SMEs in rural areas, helping them to fully exploit the opportunities offered by a digital single market to benefit from the digital economy .

Strategies for the digitization of rural areas and small businesses by a panel of experts were carried out in each peer review, where each partner at the end of the review received a set of recommendations to take into account the preparation of the Action Plan, analyzing how results of learning policy will be capitalized. These recommendations were evaluated by local stakeholder support groups in the spring of 2018 to prepare for the preparation of the Action Plan.

On March 12, 2019, more than 70 stakeholders participated in the last meeting of peer partners in Magdeburg, Germany, in the first phase of the SKILLS + project, where the 11 Action Plans were presented by all participating Member States.

The end of the first phase also marked a new era for the promotion of public policies and the exchange of good practices between members with the aim of improving the competitiveness of small and medium-sized enterprises.

The project is co-funded by the European Regional Development Fund and by Norwegian national funding through the INTERREG EUROPE program. The project involves twelve partners from Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Finland, Germany, Greece, Hungary, Latvia, Norway.

Πρόγραμμα υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων ΤΕΦΑΑ, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, Εξεταστικού Κέντρου Κοζάνης

    Από τη Διεύθυνση  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Τμήμα  Φυσικής Αγωγής) Κοζάνης ανακοινώνεται ότι:

           Η υγειονομική εξέταση και η πρακτική δοκιμασία (αγωνίσματα) των υποψηφίων ΤΕΦΑΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα πραγματοποιηθούν στο Δ.Α.Κ.  Κοζάνης από την Τρίτη  18 – 06 – 2019  έως και την Παρασκευή  28 – 06 – 2019  ( ώρες 7:30 π.μ. έως 12:30 μ.μ ).  Η Επιτροπή δεν θα λειτουργήσει τις παρακάτω ημερομηνίες: Σάββατο  22-06-2019 και Κυριακή 23-06-2019.

         Η κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών και η  Υγειονομική Εξέταση των υποψηφίων θα πραγματοποιείται μόνο στο Δ.Α.Κ.  (Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο) Κοζάνης την πρώτη (1η) ημέρα προσέλευσης τους στην Επιτροπή, προκειμένου να εξεταστούν στα αγωνίσματα που θα επιλέξουν.

          Η  εξέταση των υποψηφίων  Τ.Ε.Φ.Α.Α. στο αγώνισμα της Κολύμβησης θα διεξαχθεί στο Κολυμβητήριο του Δ.Α.Κ. Πτολεμαΐδας, την Πέμπτη 20-06-2019 και Τετάρτη 26-06-2019 από τις 12:30  μ.μ. – 14.00 μ.μ.

          Επισημαίνεται ότι, οι υποψήφιοι που θα επιλέξουν την Κολύμβηση ως πρώτο (1ο) αγώνισμα θα πρέπει πρώτα να προσέλθουν  στο ΔΑΚ Κοζάνης, στη Γραμματεία της Επιτροπής και στη συνέχεια να εξεταστούν στο αγώνισμα της Κολύμβησης.

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους :

α) δύο (2) μικρές φωτογραφίες

β) βεβαίωση οπτικής οξύτητας, ακτινογραφία θώρακα και καρδιογράφημα με σχετικές γνωματεύσεις. Οι βεβαιώσεις αυτές μπορούν να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό. Οι ιατρικές εξετάσεις ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.

γ) το δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειό τους  όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υποψηφίου. Ο υποψήφιος επίσης θα έχει μαζί του Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας, έγγραφο.

 

Τα εξεταζόμενα αγωνίσματα είναι:

 

Αγόρια:

Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 6 Kg), Άλμα σε μήκος, δρόμος 400 μέτρων και Κολύμβηση 50 μέτρα ελεύθερο.

 

Κορίτσια:

Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 4 Kg), Άλμα σε μήκος, δρόμος 200 μέτρων και Κολύμβηση 50 μέτρα ελεύθερο.

Σημειώνεται ότι η Κολύμβηση (50μ. Ελεύθερο) περιλαμβάνεται στα τέσσερα (4) αγωνίσματα, από τα οποία οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν τρία (3) για εξέταση.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

  • Υποψήφιοι που δε δήλωσαν συμμετοχή στις πρακτικές δοκιμασίες για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., ΔΕΝ μπορούν να συμμετάσχουν στις δοκιμασίες αυτές (αγωνίσματα), κατά τις ημέρες διεξαγωγής των εξετάσεων, διότι η αίτηση-δήλωση ήταν δεσμευτική.
  • Όσοι απόφοιτοι διεκδικούν την εισαγωγή τους στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. με τη διαδικασία του 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες. Οι υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν ξανά στις πρακτικές δοκιμασίες για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.

 

Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η εξέταση του υποψηφίου σε περισσότερες από μία επιτροπές. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ.: 24613 51280.

 

Παρακαλούμε το παρόν να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων των Λυκείων σας, ώστε να ενημερωθούν  όλοι οι μαθητές – τριες της Γ΄ Λυκείου, καθώς και οι απόφοιτοι των σχολείων σας.

Η Διευθύντρια Δ.Ε. Κοζάνης

Δρ. Βόντσα Βασιλική

Κλ. ΠΕ02 Φιλόλογος

 

              


 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  Τ.Ε.Φ.Α.Α. 2019

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΠΟΣ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΩΡΑ
 ΤΡΙΤΗ                18/06/2019 Δ.Α.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣ   7:30 π.μ.  – 12:30 μ.μ.
  ΤΕΤΑΡΤΗ          19/06/2019 Δ.Α.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣ   7:30 π.μ.  – 12:30 μ.μ.
  ΠΕΜΠΤΗ          20/06/2019 Δ.Α.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ

  7:30 π.μ.  – 12:30 μ.μ.

  12:30 μ.μ. – 14:00 μ.μ.

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     21/06/2019     ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ   7:30 π.μ.  – 12:30 μ.μ
  ΔΕΥΤΕΡΑ          24/06/2019 ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ   7:30 π.μ.  – 12:30 μ.μ.
  ΤΡΙΤΗ               25/06/2019 Δ.Α.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣ  7:30 π.μ. –  12:30 μ.μ.
  ΤΕΤΑΡΤΗ          26/06/2019 Δ.Α.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ

  7:30 π.μ.  – 12:30 μ.μ.

  12:30 μ.μ. – 14:00 μ.μ.

  ΠΕΜΠΤΗ          27/06/2019 Δ.Α.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣ   7:30 π.μ.  – 12:30 μ.μ.
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     28/06/2019 ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ   7:30 π.μ.  – 12:30 μ.μ.

 

Δράση ευαισθητοποίησης σε μαθήτριες και μαθητές του 8ου Γυμνασίου Κοζάνης από τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Δήμου Κοζάνης

Στο πλαίσιο υλοποίησης Θεματικής Εβδομάδας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σε Γυμνάσια της χώρας, δεχτήκαμε με μεγάλη μας χαρά πρόταση από το 8ο Γυμνάσιο Κοζάνης για συμμετοχή του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κοζάνης στη θεματική ενότητα «Έμφυλες Ταυτότητες».

Στις 20 & 22 Μαΐου 2019 πραγματοποιήθηκαν από την Ψυχολόγο και τη Κοινωνική Λειτουργό του Ξενώνα τέσσερεις δράσεις ευαισθητοποίησης σε 73 μαθήτριες και μαθητές της Α’ και Β’ Γυμνασίου, καλύπτοντας αντίστοιχα τις θεματικές «Βιολογικό και Κοινωνικό Φύλο» και «Βία στις εφηβικές σχέσεις».

 

Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Δήμου Κοζάνης συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.

 

 

Η Διευθύντρια

Ευαγγελία Μαστοροδήμου

 

1ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας: Τα παιδιά παίζουν με την «Οδύσσεια»

Ο Ολλανδός ιστορικός του πολιτισμού Johan Huizinga χαρακτηρίζει τον άνθρωπο ως «Homo Ludens» (Ο παίζων άνθρωπος). Θεωρεί ότι το παιχνίδι μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη βιολογική και πνευματική ανάπτυξη καθώς και τη δημιουργικότητά μας. Γι’ αυτό και η μάθηση μέσα από το παιχνίδι μπορεί να είναι ιδιαίτερα ελκυστική αλλά και αποτελεσματική.

Αυτό ενστερνίζονται και προωθούν μέσα από βιωματικές δράσεις οι καθηγητές στο 1ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας, προσπαθώντας να καλλιεργήσουν την αγάπη για τη γνώση μέσω του παιχνιδιού. Σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς μαθητές της Α΄ τάξης του 1ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας δημιούργησαν το δικό τους επιτραπέζιο παιχνίδι βασισμένο στη διδασκαλία της Οδύσσειας. Έγραψαν τις ερωτήσεις, σχεδίασαν το ταμπλό και τη Δευτέρα 10 Ιουνίου έπαιξαν στο σχολείο, αποδεικνύοντας ότι η γνώση μπορεί να γίνει και διασκεδαστική.

Η συγκεκριμένη βιωματική δράση παρουσιάστηκε φέτος στο διεθνές παιδαγωγικό συνέδριο “Education in the 21st Century: Challenges and Perspectives”, το οποίο πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2018, στην Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα.

Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 1ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους τους μαθητές που σχεδίασαν και συμμετείχαν στο παιχνίδι, καθώς και τον κινηματογράφο «Αχίλλειον» για την ευγενική προσφορά δωρεάν εισιτηρίων στους συμμετέχοντες μαθητές.

2ο Επιδοτούμενο σεμινάριο από τον Σύνδεσμο Γουνοποιών Καστοριάς

Ο Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς «Ο Προφήτης Ηλίας» σας ενημερώνει ότι διοργανώνει δεύτερη σειρά Επιδοτούμενων Σεμιναρίων για Εργαζόμενους, στο πλαίσιο του προγράμματος ΛΑΕΚ 1-49 του ΟΑΕΔ, σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε.  (υπεύθυνη ΚΕΚ, Αφεντούλη Ζήνα κιν. 6955015717).

Λεπτομέρειες Σεμιναρίου:

  • Διάρκεια προγράμματος: 40 ώρες (εκτός ωραρίου εργασίας – απογευματινές ώρες).
  • Ποσό επιδότησης: 200 ευρώ καθαρά / άτομο.
  • Βεβαίωση παρακολούθησης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

  • Να είναι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που απασχολούν έως και 49 εργαζόμενους.
  • Να είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ (με ένσημα).

Ημερομηνία λήξης δηλώσεων συμμετοχής: Παρασκευή 21/6/2019.
Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για να σας αποσταλεί η αίτηση και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα Αφεντούλη Ζήνα -6955015717 (καθημερινά), Σύνδεσμος Γουνοποιών 24670 22353 & 24670 23116 (Ωράριο λειτουργίας : 8.30 – 16:30).