Συνεδριάζει η Επιτροπή ποιότητας Ζωής του Δήμου Κοζάνης

By on 16/07/2021

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση διά περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) τη Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021 και από ώρα 13:00 έως 14:00, σύμφωνα με τις διατάξεις της  παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄), τις διατάξεις της ΚΥΑ με αριθμό Δ1α/Γ.Π. οικ. 71342/06.11.2020 (ΦΕΚ 4899/τ.Β΄) και τις διατάξεις της με αριθμό εγκ. 426 με αριθμ. πρωτ. 77233/13.11.2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης : 

 

 1. Γνωμοδότηση για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 31,36,37,38 & 88 του οικισμού Ν. Κλείτου τυ Δήμου Κοζάνης ώστε να εξασφαλιστεί ο κατάλληλος χώρος για τις ανάγκες του καλλιτεχνικού Γυμνασίου & Λυκείου Κοζάνης. 

 

 1. Έγκριση ή μη του 3ου / 2021 Πρακτικού της «Επιτροπής Ονομασίας οδών – Πλατειών – Κυκλοφοριακού- Πεζοδρομίων & Περιπτέρων» σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και την εργοταξιακή σήμανση εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση αντιπλημμυρικών & οδικών υποδομών οικισμών ΔΕ Αιανής»

 

 1. Έγκριση ή μη της αριθμό 29/2021 (ΑΔΑ:ΩΜΥ6ΟΚΨΕ-Ξ5Μ) απόφασης Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Αθλητισμού – Πολιτισμού – Νεολαίας Δήμου Κοζάνης» «περί σύνταξης κανονισμού διαχείρισης και λειτουργίας του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου (Δ.Α.Κ.) Κοζάνης». 

 

 1. Προέγκριση ή μη άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ¨ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ¨ της κ. Μανθούλη Μαρίας του Κων/νου, που βρίσκεται επί της οδού Πανόρμου 47 στην Κοζάνη.

 

 1. Γνωμοδότηση για έγκριση αιτήματος της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου για κοπή έντεκα (11) δένδρων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Κοζάνης ήτοι : 
 • Επτά (7) δένδρα στον οικισμό Καρδιάς της Κοινότητας Κοίλων 
 • Δύο (2) δένδρα στον αύλειο χώρο του Ειδικού Εργαστηρίου Κοζάνης
 • Ένα (1) δένδρο στον αύλειο χώρο του 12ου Νηπιαγωγείου Κοζάνης και
 •  Ένα (1) δένδρο στην Κοινότητα Μαυροδενδρίου 
 1. Γνωμοδότηση επί της με αριθμ. πρωτ. 32697/30.10.2020 αίτησης της «TURBOSOLAR M.I.K.E.», σχετικά με τον καθορισμό χρήσης γης σε δημοτική έκταση Ε= 10.468,39 τ.μ., εντός του με αριθμό 798 χερσολίβαδου, στην Κοινότητα Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 499,5 KWp.

 

 1. Γνωμοδότηση επί της με αριθμ. πρωτ. 32700/30.10.2020 αίτησης της «H2E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑ M.I.K.E.», σχετικά με τον καθορισμό χρήσης γης σε δημοτική έκταση Ε= 10.638,34 τ.μ., εντός του με αριθμό 798 χερσολίβαδου, στην Κοινότητα Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 499,5 KWp.

 

 1. Γνωμοδότηση επί της με αριθμ. πρωτ. 2853/09.02.2021 αίτησης της «PHOTONOLTAIC ENERGY M.I.K.E.», σχετικά με τον καθορισμό χρήσης γης σε δημοτική έκταση Ε= 11.361,21 τ.μ., εντός του με αριθμό 798 χερσολίβαδου, στην Κοινότητα Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 499,5 KWp.

 

 1. Γνωμοδότηση επί της με αριθμ. πρωτ. 32716/30.10.2020 αίτησης της «PV PARK  M.I.K.E.», σχετικά με τον καθορισμό χρήσης γης σε δημοτική έκταση Ε= 10.938,72 τ.μ., εντός του με αριθμό 798 χερσολίβαδου, στην Κοινότητα Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 499,5 KWp.

 

 1. Γνωμοδότηση επί της με αριθμ. πρωτ. 2855/09.02.2021 αίτησης της «SOLAR POWER  M.I.K.E.», σχετικά με τον καθορισμό χρήσης γης σε δημοτική έκταση Ε= 11.033,35 τ.μ., εντός του με αριθμό 798 χερσολίβαδου, στην Κοινότητα Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 499,5 KWp.

 

 1. Γνωμοδότηση επί των με αριθμ. πρωτ. 33808/06.11.2020 & 2298/03.02.2021 αιτήσεων της «ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΒΕΡΜΙΟΥ Α.Ε.», σχετικά με τον καθορισμό χρήσης γης σε δημοτική έκταση Ε= 53.210 τ.μ., (50% εξ αδιαιρέτου) στην Κοινότητα Χαραυγής του Δήμου Κοζάνης στη θέση «Τσαρκούλι», για την υλοποίηση αιολικού σταθμού, για την εγκατάσταση του κυρίως έργου και των συνοδών αυτού.

 

 1. Γνωμοδότηση επί των με αριθμ. πρωτ. 33808/06.11.2020 & 2298/03.02.2021 αιτήσεων της «ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΒΕΡΜΙΟΥ Α.Ε.», σχετικά με τον καθορισμό χρήσης γης σε δημοτική έκταση Ε= 69.410 τ.μ., (50% εξ αδιαιρέτου) στην Κοινότητα Χαραυγής του Δήμου Κοζάνης στη θέση «Γκιώνα», για την υλοποίηση αιολικού σταθμού, για την εγκατάσταση του κυρίως έργου και των συνοδών αυτού.

 

 1. Γνωμοδότηση επί των με αριθμ. πρωτ. 27595/17.09.2020 & 39145/30.12.2020 αιτήσεων της «MAXIMUS TERRA A.E.», σχετικά με τον καθορισμό χρήσης γης σε δημοτική έκταση Ε= 106.352,41 τ.μ., εντός του με αριθμό 1735a χερσολίβαδου, στην Κοινότητα Δρεπάνου του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 7,59 ΜWp.

 

 1. Γνωμοδότηση επί των με αριθμ. πρωτ. 27594/17.09.2020 & 614/13.01.2021 αιτήσεων της «MAXIMUS TERRA A.E.», σχετικά με τον καθορισμό χρήσης γης σε δημοτική έκταση Ε= 418.943,86 τ.μ., εντός του με αριθμό 1735a χερσολίβαδου, στην Κοινότητα Δρεπάνου του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 29.93 ΜWp.

 

 1. Αιτήσεις –  Έγγραφα-  Ανακοινώσεις. 

 

Α κ ρ ι β έ ς  Α ν τ ί γ ρ α φ ο

Κοζάνη,  15 Ιουλίου 2021

Γρηγοριάδης Ιωάννης

κλ. ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

Ο Πρόεδρος

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Μαλούτας Ν. Λάζαρος

Δήμαρχος Κοζάνης

 

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: