Πρόοδος Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας (ΕΠΑΝΕΚ) 2014-2020

By on 20/11/2019

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ) εγκρίθηκε στις 18/12/2014 με την υπ’ αριθμόν C(2014) 10162 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το ΕΠΑνΕΚ κατέχει κεντρική θέση στην προσπάθεια της χώρας για τη δημιουργία και στήριξη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης.

Οι πόροι του Προγράμματος προέρχονται από δύο διαρθρωτικά ταμεία: το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Το ΕΤΠΑ συνδράμει το ΕΠΑνΕK με 3.104εκ. €ενώ το ΕΚΤ με 582,4 εκ. €, καλύπτοντας και τις 13 Περιφέρειες. Ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος ανέρχεται μετά την έγκριση της Αναθεώρησης το Δεκέμβριο του 2018 σε 4.716 εκ. €.

Στις 30/10/2019 υποβλήθηκε πρόταση Αναθεώρησης του ΕΠΑΝΕΚ σε συνέχεια των Οδηγιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ (Α.Π. 80219/31.07.2019) για την Αναθεώρηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020 για την κατανομή του διαθέσιμου Αποθεματικού Επίδοσης αυτών, ανάλογα με την επίτευξη των Στόχων 2018 (αρθρ. 21 του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων 1303/2013)και αναμένεται η σχετική έγκριση από την ΕΕ μέχρι το τέλος του έτους.

Στις 15 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η 5η Επιτροπή Παρακολούθησης. Στην Επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι των φορέων πολιτικής και των Επιτελικών Δομών των Υπουργείων με αρμοδιότητα στους τομείς παρέμβασης του ΕΠΑνΕΚ, των αρχών διαχείρισης, συντονισμού και πιστοποίησης του ΕΣΠΑ, των  οικονομικών και κοινωνικών εταίρων που σχετίζονται με το Πρόγραμμα καθώς και εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και των Ενδιάμεσων Φορέων.

Οι 128 ενεργές προσκλήσεις που έχουν δημοσιευτεί έως τώρα στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ έχουν προϋπολογισμό 5,302 δισ. ευρώ και αντιπροσωπεύουν ποσοστό ενεργοποίησης 112%, ενώ το αντίστοιχο ποσό στο τέλος Νοεμβρίου 2018 ήταν 4,231 δισ. ευρώ (86% επί του ισχύοντος προϋπολογισμού του ΕΠΑνΕΚ).

Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται στο 98% του προϋπολογισμού του ΕΠΑνΕΚ, ενώ αντίστοιχα τον προηγούμενο Νοέμβριο ήταν στο 72% (επί του ισχύοντος προϋπολογισμού του Προγράμματος). Οι δαπάνες όμως, είναι 921 εκατ. ευρώ και μετά βίας προσεγγίζουν το 20% του συνολικού προϋπολογισμού.

Στο πρόγραμμα είναι ενταγμένα 20.193 έργα (έναντι 13.334 έργα το Νοέμβριο του 2018), εκ των οποίων οι 19.686 είναι έργα κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης.

Ειδικότερα για τις κρατικές ενισχύσεις, τα 19.686 ενταγμένα έργα έχουν προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 1,644 δισ. ευρώ και αφορούν:

1. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με 4.983 επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 127 εκατ. ευρώ.

2. Ίδρυση Νεοφυών Επιχειρήσεων με 1.170 επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 67 εκατ. ευρώ.

3. Αναβάθμιση Υφιστάμενων ΜΜΕ με 5.136 επενδυτικά σχέδια και προϋπολογισμό 298 εκατ. ευρώ.

4. Δράση «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» με 595 επενδυτικά σχέδια και προϋπολογισμό 324 εκατ. ευρώ.

5. Αναβάθμιση Τουριστικών ΜΜΕ με 1.784 και προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ.

6. Ίδρυση Τουριστικών ΜΜΕ με 3.142 επενδυτικά σχέδια και 500 εκατ. ευρώ.

7. Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων με 1.063 επενδυτικά σχέδια και προϋπολογισμό 77 εκατ. ευρώ.

8. Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός μεσαίων επιχειρήσεων με 270 επενδυτικά σχέδια και προϋπολογισμό 42 εκατ. ευρώ.

9. Επιχειρούμε Έξω με 816 επενδυτικά σχέδια και προϋπολογισμό 36 εκατ. ευρώ.

10. Ψηφιακό Άλμα/Βήμα με 605 επενδυτικά σχέδια και προϋπολογισμό 43 εκατ. ευρώ

11. Διμερείς Συνεργασίες/ ERANETS/ Ειδικές Δράσεις της ΓΓΕΤ με 122 επενδυτικά σχέδια και προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο της Επιτροπής Παρακολούθησης τονίστηκε η ανάγκη να υπάρξει άμεση κινητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την επιτάχυνση των διαδικασιών αξιολόγησης και πληρωμής των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις δεκάδες δράσεις του ΕΠΑνΕΚ. Για τον λόγο αυτό, στελέχη του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων βρίσκονται σε διαρκή επαφή με τις Διαχειριστικές αρχές και τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης, ώστε να αυξηθεί η απορροφητικότητα των πόρων. Κομβικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια έχουν και οι Περιφέρειες.

Δείτε αναλυτικά

Πληροφόρηση, Επικοινωνία και Προβολή του ΕΠΑνΕΚ (Δεκέμβριος 2018 – Νοέμβριος 2019)

Προγραμματισμός Ενεργειών Πληροφόρησης, Επικοινωνίας και Προβολής του ΕΠΑνΕΚ, για το έτος 2020

Αναφορά Προόδου Υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ

Έγγραφο Εξειδίκευσης Εφαρμογής του ΕΠΑνΕΚ

Πηγή: http://www.antagonistikotita.gr/epanek/committee1.asp?id=76

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: