Δήμος Κοζάνης: Πρόσληψη 17 ατόμων με δίμηνες συμβάσεις για εκτέλεση εργασιών καθαριότητας

By on 20/11/2023

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ο Δήμος Κοζάνης, ύστερα από την υπ’ αριθ. 491/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού δεκατεσσάρων (17) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών για εκτέλεση εργασιών καθαριότητας (αποκομιδής απορριμμάτων, οδοκαθαρισμού, κτλ) για τις ακόλουθες ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ141. Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν.2817/200 ή πτυχίο Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ ή άλλος ισότιμος των ανωτέρω τίτλος της αλλοδαπήςΔύο (2)  μήνες
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ31. Απαιτούμενη άδεια οδήγησης Γ΄ Κατηγορίας

2. Να διαθέτουν Π.Ε.Ι και Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου

3. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Δύο (2)  μήνες

Οι ως άνω προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα παραπάνω ειδικά τυπικά προσόντα και τα  ακόλουθα:

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 67 ετών.
 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με το έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

Για την ειδικότητα ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ θα υποβάλλουν:

 1. Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07
 3. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 5. Φωτοαντίγραφο απολυτήριο τίτλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου)

 

Για την ειδικότητα ΔΕ Οδηγών θα υποβάλουν: 

 1. Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07
 3. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 5. Φωτοαντίγραφο απολυτήριο Λυκείου
 6.  Φωτοαντίγραφο διπλώματος οδήγησης
 7.  Φωτοαντίγραφο Κάρτας Ψηφιακού Ταχογράφου  

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Κοζάνης (τηλ: 2461350444). Αρμόδιες για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι κα Δαμρατζίδου Δέσποινα, Χατζοπούλου Ασημίνα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:30-14:00.

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν τα στοιχεία τους και τα δικαιολογητικά μέχρι και την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 13:00 μ.μ. 

                                                               

 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

  

 

                                           ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: