Προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων Νοσηλευτικού προσωπικού

By on 04/02/2006

Πτολεμαϊδα 3-2-2006

Την Παρασκευή (3-2-2006) στον πίνακα ανακοινώσεων του Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαϊδας «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ», καθώς και στο κατάστημα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων ανά κατηγορία κατά φθίνουσα σειρά τελικής βαθμολογίας, για την πλήρωση
25 θέσεων Νοσηλευτικού προσωπικού – 12 θέσεων Νοσηλευτών –τριών κατηγορίας ΤΕ και 13 θέσεων Αδελφών Νοσοκόμων κατηγορίας ΔΕ- της από 1/382Μ/2005 προκήρυξης του Νοσοκομείου που δημοσιεύτηκε στο (ΦΕΚ 260/ 10-8-2005 τεύχος προκηρύξεων του ΑΣΕΠ)

Κατά των παραπάνω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της αναρτήσεως τους σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.

www.kozani.net

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: