Προγράμματα κατάρτισης σε βασικές δεξιότητες

By on 01/11/2005

Κ.Ε.Κ. ΙΝ.Ε. Γ.Σ.Ε.Ε. – Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Δυτ. Μακεδονίας

Προγράμματα κατάρτισης σε βασικές δεξιότητες

Στα πλαίσια του Υποέργου του Έργου «Κατάρτιση σε Βασικές Δεξιότητες Τ.Π.Ε. ΙΙ», στον Άξονα 3 & Μέτρο 4, στο Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» που κατακυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 176867/10-05-2005 Απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, το Περιφερειακό Κ.Ε.Κ. ΙΝ.Ε. Γ.Σ.Ε.Ε. – Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Δυτ. Μακεδονίας υλοποίησε προγράμματα κατάρτισης σε εκπαιδευτικά αντικείμενα προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και στις ανάγκες κάθε ανέργου.

Τα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιήθηκαν στην Κοζάνη κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο είναι τα εξής:1.Κατάρτιση σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Τ.Π.Ε. με επιλογή POWERPOINT.2.Κατάρτιση σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Τ.Π.Ε. με επιλογή ACCESS.3.Κατάρτιση σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Τ.Π.Ε.

Τα συγκεκριμένα επιδοτούμενα προγράμματα απευθύνονταν σε 60 συνολικά ανέργους απόφοιτους Δευτεροβάθμιας & Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η διάρκεια των προγραμμάτων ήταν 100 ωρών και η χρονική περίοδος υλοποίησης ήταν από 01/09/2005 έως 20/10/2005.Μετά το πέρας των προγραμμάτων διεξήχθησαν εξετάσεις πιστοποίησης των βασικών δεξιοτήτων χρήσης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας όπου χρησιμοποιήθηκε το πρότυπο πιστοποίησης του Cambridge.

Η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων κατάρτισης ενισχύθηκε σε μεγάλο βαθμό και από τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό, ο οποίος υποστήριξε την μαθησιακή διαδικασία και βοήθησε στην επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων. Στο πλαίσιο αυτό επιλέχθηκαν τα κατάλληλα εποπτικά μέσα που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.Μετά το τέλος των προγραμμάτων οι καταρτιζόμενοι απέκτησαν τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες και επαγγελματικές στάσεις που τους έκαναν ικανούς να ενταχθούν δυναμικά στο παραγωγικό δυναμικό της χώρας και έτοιμους να ξεφύγουν από την σκιά της ανεργίας που στην περιοχή μας παρουσιάζεται αρκετά σημαντική,Πληροφορίες προς τους εργοδότες που θα ήθελαν να απασχολήσουν κάποια από τα καταρτισθέντα άτομα παρέχονται από τα γραφεία του Περ. Κ.Ε.Κ. ΙΝ.Ε. Γ.Σ.Ε.Ε. Δυτ. Μακεδονίας στον τηλ. 2461049780.

www.e-ptolemeos.gr

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: