Δήμος Κοζάνης: Προσκλήσεις σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 17/1

By on 16/01/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ (ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ)

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 

Η τηλεδιάσκεψη  γίνεται με την χρήση της εφαρμογής Zoom.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το  Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και την Εγκ. 57/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ.16474/23-08-2021 (ΑΔΑ: 6Γ7Ν46ΜΤΛ6-6ΣΘ) του ΥΠ.ΕΣ. και το ΦΕΚ 3481/30-07-2021/τ.Β’ σύμφωνα με την οποία επισημαίνονται οι υγειονομικές διατάξεις, οι οποίες σας έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά, για τη δια ζώσης, σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο του Δήμου Κοζάνης Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη,  τη Δευτέρα 17-01-2022 και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, οι οποίοι δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στη δια ζώσης συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κοζάνης σύμφωνα με τις εγκυκλίους που σας έχουν αποσταλεί, θα μπορούν να συμμετέχουν σ’ αυτή μέσω τηλεδιάσκεψης που θα διεξάγεται παράλληλα.

Στην είσοδο και κατά τη διάρκεια της  συνεδρίασης θα τηρηθούν αυστηρά όλα τα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19, σύμφωνα με τα σχετικά πρωτόκολλα.

                       

                            ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση του Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια και το Κλίμα του Δήμου Κοζάνης

Εισηγητές: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης, κ. Βασίλειος Γκούμας  Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ 706/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβούλιου ως προς τον ορισμό των εκπροσώπων της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης για την παρακολούθηση εκτέλεσης του Μνημονίου Συνεργασίας του Δήμου Κοζάνης με τον Εμπορικό Σύλλογο Κοζάνης για την ενταγμένη πράξη με τίτλο: «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης.

Τροποποίηση της αριθμ. 533/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα «Εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων και Μελετών, για έκδοση αποφάσεων που αφορούν σε: α) άδειες εκτέλεσης τομών & εκσκαφών & β) Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας, όταν απαιτείται»

Εισηγήτρια: κ. Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 Δήμου Κοζάνης .

Εισηγήτρια: κ. Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Γνωμοδότηση για έγκριση ή μη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΑΕΠΟ)  του έργου με «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικές Ενέργειας, ισχύος 55,6416MW στη θέση “Σκοπός” της Δ.Ε. Δημητρίου Υψηλάντη και Κοζάνης, Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» με φορέα του έργου την  ΗΛΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΙΚΕ 

Εισηγητής: κ. Μιλτιάδης Μαγγιρίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Γνωμοδότηση για έγκριση ή μη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΑΕΠΟ)  του έργου με «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικές Ενέργειας, ισχύος 220MW στη θέση “Νέα Νικόπολη” της Δ.Ε. Κοζάνης, Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» με φορέα του έργου την  ΗΛΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΙΚΕ.

Εισηγητής: κ. Μιλτιάδης Μαγγιρίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Έγκριση της αριθμ. 3/2022 Α.Δ.Σ. του ΟΑΠΝ με θέμα « Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) έτους 2022 του ΝΠΔΔ – Οργανισμός Αθλητισμού– Πολιτισμού-Νεολαίας  (Ο.Α.Π.Ν.)  Δήμου Κοζάνης».

Εισηγητής: κ. Ζήσης Μάρας, Πρόεδρος Δ.Σ. ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης.

Έγκριση της αριθμ. 3/2022 Α.Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης με θέμα: Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2022 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Γρηγόριος Τζουμερκιώτης, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης

Έγκριση της αριθμ. 42/2021 Α.Δ.Σ. της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης (ΚΔΒΚ) με θέμα «Έγκριση Στοχοθεσίας 2022 της ΚΔΒΚ».

Εισηγητής: κ. Βασίλειος Παπαποστόλου, Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΔΒΚ

Έγκριση της αριθμ. 115/2021 Α.Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης με θέμα «Έγκριση Στοχοθεσίας του προϋπολογισμού του ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης για το οικονομικό έτος 2022».

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Κέφαλος, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης

Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2022.

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων για τη συγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης ακινήτων  για το έτος 2022.

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 για το έτος 2022.

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Έγκριση εγγραφής του Δήμου Κοζάνης ως συνδρομητή τριών (03) νέων γραμμών κινητής τηλεφωνίας για τις ανάγκες, των νέων Αντιδημάρχων και καθορισμός των ανωτάτων επιτρεπτών χρηματικών ορίων κλήσεων για κάθε μήνα.

Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης.

Αιτήσεις –  έγγραφα – Ανακοινώσεις

Στη Συνεδρίαση δια ζώσης μπορούν να λάβουν μέρος και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, για θέματα που αφορούν τις Κοινότητές τους, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Σε διαφορετική περίπτωση θα συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης.

 

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται ζωντανά στο κανάλι του YouTube . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την παρακολουθήσουν με αναζήτηση ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ (ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ)

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 

Η τηλεδιάσκεψη  γίνεται με την χρήση της εφαρμογής Zoom.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το  Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και την Εγκ. 57/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ.16474/23-08-2021 (ΑΔΑ: 6Γ7Ν46ΜΤΛ6-6ΣΘ) του ΥΠ.ΕΣ. και το ΦΕΚ 3481/30-07-2021/τ.Β’ σύμφωνα με την οποία επισημαίνονται οι υγειονομικές διατάξεις, οι οποίες σας έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά, για τη δια ζώσης, σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο του Δήμου Κοζάνης Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη,  την Δευτέρα 17-01-2022  και ώρα 18:00  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, οι οποίοι δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στη δια ζώσης συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κοζάνης σύμφωνα με τις εγκυκλίους που σας έχουν αποσταλεί, θα μπορούν να συμμετέχουν σ’ αυτή μέσω τηλεδιάσκεψης που θα διεξάγεται παράλληλα.

Στην είσοδο και κατά τη διάρκεια της  συνεδρίασης θα τηρηθούν αυστηρά όλα τα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19, σύμφωνα με τα σχετικά πρωτόκολλα.

 

                       

                            ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Προϋπολογισμού  και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)  έτους 2022 του Δήμου Κοζάνης

Εισηγητές: κ. Μάρκος Φλώρος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης και κ. Ελπίδα Κουϊμτζίδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Στη Συνεδρίαση δια ζώσης μπορούν να λάβουν μέρος και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, για θέματα που αφορούν τις Κοινότητές τους, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Σε διαφορετική περίπτωση θα συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης.

 

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται ζωντανά στο κανάλι του YouTube . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την παρακολουθήσουν με αναζήτηση ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΦΛΩΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

 

 

 

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: