ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΠ ΤΩΝ ΟΤΑ Α´ ΚΑΙ Β´ ΒΑΘΜΟΥ

By on 27/01/2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

& ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τηλ. 210 3393636, 210 3393605
Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2006

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία σύστασης θέσεων μόνιμου προσωπικού για τα ΚΕΠ των ΟΤΑ α´ και β´ βαθμού, με την δημοσίευση δύο Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων με αριθ. Πρωτ. ΔΟΑ/Φ.01/608/10-1-2006 (ΦΕΚ 10 Β´/10-1-2006) και ΔΟΑ/Φ.01/609/10-1-2006 (ΦΕΚ 10 Β´/10-1-2006) με τις οποίες συστήθηκαν 2.211 και 377 θέσεις αντίστοιχα. Το σύνολο των συσταθεισών θέσεων ανέρχεται σε 2.588.

Από τις θέσεις που συστήθηκαν (2.588) προκηρύσσονται όσες αντιστοιχούν σε απασχολούμενους οι οποίοι θα έχουν συμπληρώσει έως 28-2-2006 24 μήνες τουλάχιστον. Ο αριθμός τους ανέρχεται σε 2.055.

Με την συγκεκριμένη επιλογή αποφεύγεται η απώλεια πόρων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» αφού τα ΚΕΠ μέχρι να συμπληρώσουν 24 μήνες πιλοτικής λειτουργίας συγχρηματοδότούνται κατά 75% από την Ε.Ε..

Επιπλέον με την Υπουργική Απόφαση 200025/13-1-2006 (ΦΕΚ 20 Β´ 13-1-2006) του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίστηκε το 5% του συνολικού αριθμού των προκηρυσσόμενων θέσεων (2.055 Χ 5%) για τις προστατευόμενες κατηγορίες του Ν. 2643/1998 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο αριθμός τους ανέρχεται σε 103 θέσεις, οι οποίες θα προκηρυχθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού νόμου από τον Ο.Α.Ε.Δ..

Τέλος, ολοκληρώθηκε η διαδικασία αποστολής στο ΑΣΕΠ του αιτήματος του ΥΠΕΣΔΔΑ (αρ. πρωτ. 1812/17-1-2006) για την κατάρτηση της προκήρυξης και την διενέργεια του διαγωνισμού πλήρωσης 1.952 θέσεων μόνιμου προσωπικού (2.055–103=1.952) κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατηγορίας, για τα ΚΕΠ των αντίστοιχων ΟΤΑ α´ και β´ βαθμού. Συγκεκριμένα προκηρύσσονται 1.128 θέσεις ΠΕ, 388 θέσεις ΤΕ και 436 θέσεις ΔΕ κατηγορίας εκπαίδευσης.

Τις θέσεις που προκηρύσσονται θα διεκδικήσουν μόνο οι απασχολούμενοι στα ΚΕΠ, οι οποίοι θα έχουν συμπληρώσει 24 μήνες προϋπηρεσίας σε αυτά μέχρι την 28/2/2006. Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις από τους υποψήφιους αυτούς θα γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με 18 τουλάχιστον μήνες προϋπηρεσία.

Τις 1.952 θέσεις θα διεκδικήσουν 2.784 υποψήφιοι οι οποίοι θα συμπληρώνουν 18 μήνες τουλάχιστον απασχόλησης την 28/2/2006.

Αντίστοιχα, ο αριθμός όσων θα συμπληρώνουν 24 μήνες την ίδια περίοδο ανέρχεται σε 2.463.

Ο συνολικός αριθμός των απασχολούμενων στα ΚΕΠ σήμερα ανέρχεται σε 3.026.

Η τελική επιλογή αυτών, με δεδομένο το γεγονός ότι ο αριθμός των υποψηφίων στους οποίους δίνεται η δυνατότητα να συμμετάσχουν στην προκήρυξη είναι σημαντικά μεγαλύτερος από τις προκηρυσσόμενες θέσεις, θα στηριχθεί μεν στην μοριοδότηση του 55% που προβλέφθηκε με τον Ν. 3320/2005 άρ.2 παρ.2., αλλά σε σημαντικό βαθμό και στα αντικειμενικά κριτήρια του Ν. 2190/2004 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (βαθμός τίτλου σπουδών, πρόσθετα προσόντα όπως μεταπτυχιακά και διδακτορικά, ξένες γλώσσες κλπ).

Έτσι, η στελέχωση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών θα γίνει με το καλύτερο αλλά και το πιο έμπειρο από το υπάρχον έμψυχο δυναμικό τους.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα έχουν μονιμοποιηθεί – ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ – τα 2/3 εκ των απασχολούμενων στα ΚΕΠ, (περίπου 2.000 από τους 3.000 απασχολούμενους σε αυτά), γεγονός που θα αναδείξει την συγκεκριμένη κατηγορία συμβασιούχων, στην πλέον ευνοημένη μετά την θέσπιση της σχετικής περιοριστικής διάταξης του Συντάγματος (άρθρο 103 παρ.8 με το οποίο απαγορεύτηκε η μονιμοποίηση ή η μετατροπή σε αορίστου χρόνου των συμβάσεων έργου), δεδομένου και του γεγονότος ότι η έναρξη της απασχόλησής τους έγινε μετά την ισχύ του άρθρου αυτού.

Όμως οι παρεμβάσεις του ΥΠΕΣΔΔΑ αναφορικά με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών δεν περιορίζονται μόνο στη σύσταση και προκήρυξη των θέσεων.

· Η οριστική ρύθμιση του εργασιακού καθεστώτος της μεγάλης πλειοψηφίας των απασχολούμενων στα ΚΕΠ,

· η λειτουργική ενσωμάτωση του μηχανισμού των ΚΕΠ στο οργανωτικό σχήμα του ΥΠΕΣΔΔΑ με την σύσταση Διεύθυνση Οργάνωσης & Λειτουργίας ΚΕΠ, αλλά και

· η ολοκλήρωση των διαδικασιών για την επιλογή του αναδόχου ο οποίος θα υποστηρίζει μέσω ηλεκτρονικού συστήματος την λειτουργία των ΚΕΠ για τα επόμενα τρία χρόνια,συνιστούν πράξεις οι οποίες βασίζονται σε μια αντίληψη του θεσμού ως ζωντανού οργανισμού που υπάρχει συνάρτηση με υπόλοιπο σώμα της Δημόσιας Διοίκησης.

Οι παρεμβάσεις αυτές ξεκαθαρίζουν το εργασιακό, διοικητικό και λειτουργικό τοπίο, διαμορφώνοντας ένα σταθερό και καλά δομημένο πλαίσιο για την λειτουργία των ΚΕΠ, δίνοντας λύση σε σειρά ζητημάτων που σωρεύτηκαν κατά την τρίχρονη λειτουργία του θεσμού.

Τα ΚΕΠ συνιστούν ένα καινοτόμο θεσμό του οποίου τα θεμέλια μπήκαν όταν ξεκίνησε η «πιλοτική λειτουργία» του Έργου ΑΡΙΑΔΝΗ, το καλοκαίρι του 2002. Όπως κάθε «πιλοτικό πρόγραμμα» το στάδιο αυτό αποτέλεσε την δοκιμαστική περίοδο στη διάρκεια της οποίας αναδείχθηκαν τόσο τα προβλήματα όσο και οι πραγματικές τους δυνατότητες.

Το στάδιο της πιλοτικής λειτουργίας έχει, για τα περισσότερα ΚΕΠ, από καιρό λήξει και σήμερα με τις προαναφερθείσες παρεμβάσεις οργανώνουμε το θεσμό σε μόνιμη βάση, αξιοποιώντας τα πορίσματα και τα στατιστικά στοιχεία της πιλοτικής και γενικότερα της μέχρι σήμερα λειτουργίας τους.

Στα πλαίσια αυτά το ΥΠΕΣΔΔΑ προχώρησε στην εκ νέου σύσταση των θέσεων των ΟΤΑ α´ βαθμού με την κατάργηση της ΚΥΑ με αρ. πρωτ. ΔΟΑ/Φ.01/17058/7-9-2005 (ΦΕΚ 1257 Β´) με την οποία είχαν συσταθεί 2.469 θέσεις προσωπικού και την δημοσίευση της ΚΥΑ ΔΟΑ/Φ.01/608/10-1-2006 (ΦΕΚ 10 Β´) με την οποία συστήνονται τελικά 2.211 θέσεις.

Η παραπάνω «διόρθωση» υπαγορεύθηκε από την ανάγκη εξορθολογισμού του θεσμού των ΚΕΠ, ο οποίος είναι μεν σαφώς καταξιωμένος στη συνείδηση των πολιτών, αλλά όμως είναι και ιδιαίτερα δαπανηρός. Το μεγαλύτερο μέρος του κόστους είναι οι αμοιβές των απασχολούμενων σε αυτά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου «ΑΡΙΑΔΝΗ», στα πλαίσια του οποίου δημιουργήθηκαν τα ΚΕΠ, και το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέρχεται σε 80.000.000 ευρώ περίπου.

Ø Από τον προϋπολογισμό αυτό τα 3/4 καλύπτουν αμοιβές των απασχολουμένων και ανέρχονται σε περίπου 60.000.000 ευρώ.

Ø Με το υπόλοιπο 20% καλύπτεται η δαπάνη για το σύνολο των υποδομών που απαιτήθηκαν (Η/Υ, έπιπλα αλλά και οι προηγμένες υποδομές πληροφορικής μέσω των οποίων διεξάγονται οι ηλεκτρονικές διοικητικές συναλλαγές), καθώς και οι ενέργειες δημοσιότητας του έργου.

Είναι προφανές ότι για ένα σύγχρονο σύστημα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των πολιτών το οποίο στηρίζεται στην εφαρμογή των νέων τεχνολογιών και στην απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, η παραπάνω αναλογία κόστους των συντελεστών παραγωγής είναι δυσανάλογη.

Από την άλλη πλευρά είναι κατανοητό ότι στο ξεκίνημα της πιλοτικής λειτουργίας του θεσμού καθώς δεν είχαν διαμορφωθεί τα κριτήρια που ήταν απαραίτητα για την ορθή λήψη των αποφάσεων αναφορικά με την στελέχωση των ΚΕΠ, χρησιμοποιήθηκε το μόνο διαθέσιμο κριτήριο, δηλαδή το πληθυσμιακό.

Υπενθυμίζεται ότι όταν ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2002, η υλοποίηση του Έργου ΑΡΙΑΔΝΗ (ΚΕΠ), τα δεδομένα ήταν τελείως διαφορετικά : υπήρχαν σημαντικοί πόροι διαθέσιμοι από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας». Έτσι, παρά το γεγονός ότι ο ιδρυτικός νόμος των ΚΕΠ (Ν. 3013/02) προέβλεπε την στελέχωσή τους με προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ετήσιας διάρκειας, η επιλογή του οποίου θα γινόταν σύμφωνα με τις χρονοβόρες διαδικασίες του ΑΣΕΠ (άρ. 18 του Ν. 2190/94), τελικά η στελέχωση έγινε γρήγορα με ανάθεση συμβάσεων μίσθωσης έργου, οι οποίες ως γνωστόν στηρίζονται στη βούληση των συμβαλλομένων και δεν περιορίζονται από χρονοβόρους παράγοντες όπως κριτήρια, προθεσμίες, διαδικασίες αξιολόγησης κλπ.

Δόθηκε έτσι η δυνατότητα σε ένα μεγάλο αριθμό ατόμων να στελεχώσουν ένα νέου τύπου θεσμό και να εξοικειωθούν με τις νέες τεχνολογίες. Το δε κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό δεν ήταν απαγορευτικό αφού καλυπτόταν κατά 75% από κοινοτική χρηματοδότηση.

Σήμερα όμως το προαναφερθέν κόστος έχει σχεδόν εξ´ ολοκλήρου μεταφερθεί στον τακτικό προϋπολογισμό, αφού για την συντριπτική πλειοψηφία των ΚΕΠ έχει ήδη λήξει το διάστημα της πιλοτικής τους λειτουργίας άρα και της συγχρηματοδότησης. Περιλαμβάνει δε πέραν των αμοιβών των συμβασιούχων και δαπάνες ενοικίων των χώρων που στεγάζονται τα ΚΕΠ.

Σήμερα λοιπόν καλούμαστε αφενός να δώσουμε οριστική λύση στο εργασιακό καθεστώς των απασχολουμένων στα ΚΕΠ και αφετέρου να τα καταστήσουμε πιο παραγωγικά προκειμένου ο μηχανισμός στο σύνολό του να καταστεί αποδοτικότερος για τον πολίτη σε σχέση με το τίμημα (φόρο) που καλείται αυτός να καταβάλει για την συντήρησή του.

Η βελτίωση της παραγωγικότητας των ΚΕΠ είναι μια συνεχής προσπάθεια και πραγματοποιείται με τον εμπλουτισμό των πιστοποιημένων διαδικασιών, των «προϊόντων» δηλαδή που έχουν στη διάθεσή τους και μπορούν να προσφέρουν στους πολίτες.

Και ενώ από την μιά μεριά εισάγονται στα ΚΕΠ «νέα προϊόντα», από την άλλη όμως σταδιακά θα αφαιρούνται ορισμένα προϊόντα, τα οποία σήμερα αποτελούν σημαντικό τμήμα του όγκου των συναλλαγών τους, λόγω της «αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών» από τις αρμόδιες για την έκδοσή τους υπηρεσίες. Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση η οποία προχωρά σταδιακά, καλύπτοντας όλο και μεγαλύτερο φάσμα δημοφιλών δικαιολογητικών, θα περιορίζει σημαντικά τον όγκο των συναλλαγών που πραγματοποιούν τα ΚΕΠ μειώνοντας έτσι την παραγωγικότητά τους.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ αναφέρεται η περίπτωση του ποινικού μητρώου του οποίου η ζήτηση μειώθηκε ήδη κατά 30% μετά την έναρξη της αυτεπάγγελτης αναζήτησης. (ζητήθηκαν δηλαδή 30.000 λιγότερα πιστοποιητικά αυτού του είδους το 2005 σε σχέση με το 2004).

Αντίστοιχα στην περίπτωση των διαβατηρίων, η αρμοδιότητα για την έκδοση των οποίων περιήλθε ήδη από 1/1/06 στα Αστυνομικά Τμήματα, θα εξαλείψει τις σχετικές συναλλαγές στα ΚΕΠ και θα προκαλέσει έτσι την «πτώση του τζϊρου»τους κατά 280.000 διαδικασίες, δηλαδή όσες ήταν οι διαδικασίες εκδόσεως διαβατηρίων το 2005.

Θα πρέπει να αναφερθεί στο σημείο αυτό ότι υπάρχουν 970 πιστοποιημένες διαδικασίες – «προϊόντα» – διαθέσιμα στα ΚΕΠ. Από αυτά:

§ 12 ΚΕΠ πουλάνε από 2 έως 10 προϊόντα

§ 36 ΚΕΠ «πουλάνε» από 10 έως 20 «προϊόντα»,

§ 116 ΚΕΠ «πουλάνε» από 20 έως 30 «προϊόντα»,

§ 306 ΚΕΠ «πουλάνε» από 30 έως 50 «προϊόντα».

§ 346 ΚΕΠ «πουλάνε» από 50 έως 80 «προϊόντα»

§ 103 ΚΕΠ «πουλάνε» από 80 έως 100 «προϊόντα»

§ 60 ΚΕΠ «πουλάνε» από 80 έως 151 «προϊόντα»

Θα πρέπει στο σημείο αυτό να καταστεί σαφές τι εννοούμε λέγοντας «ΚΕΠ με χαμηλή παραγωγικότητα»: Πρόκειται για ΚΕΠ τα οποία έχουν παραγωγή κάτω της μονάδας (0,09 0,1 0,20 0,50 0,70 κλπ).

Παραγωγή κάτω της μονάδας σημαίνει ότι κάθε συμβασιούχος δεν διεκπεραιώνει ούτε μία πιστοποιημένη διαδικασία την ημέρα. Π.χ.

ΚΕΠ με παραγωγή 0,09 σημαίνει ότι κάθε συμβασιούχος διενεργεί μία πιστοποιημένη διαδικασία ανά έντεκα ημέρες.

ΚΕΠ με παραγωγή 0,1 σημαίνει ότι κάθε συμβασιούχος διενεργεί μία πιστοποιημένη διαδικασία ανά δέκα ημέρες.

ΚΕΠ με παραγωγή 0,20 σημαίνει ότι κάθε συμβασιούχος διενεργεί μια πιστοποιημένη διαδικασία κάθε πέντε μέρες.

ΚΕΠ με παραγωγή 0,50 σημαίνει ότι κάθε συμβασιούχος διενεργεί μία πιστοποιημένη διαδικασία ανά δύο ημέρες.

Για την διαμόρφωση πλήρους εικόνας παρατίθενται τα εξής στοιχεία:

Σε σύνολο 978 ΚΕΠ

– 205 εμφανίζουν παραγωγικότητα κάτω της μονάδας.

– 271 εμφανίζουν παραγωγικότητα μεταξύ 1 και 2 (δηλαδή κάθε συμβασιούχος διενεργεί από μία έως δύο πιστοποιημένες διαδικασίες την ημέρα)

– 204 εμφανίζουν παραγωγικότητα μεταξύ 2 και 3 (κάθε συμβασιούχος διενεργεί από 2 έως 3 πιστοποιημένες διαδικασίες την ημέρα)

– 132 εμφανίζουν παραγωγικότητα μεταξύ 3 και 4, ενώ

– 166 εμφανίζουν παραγωγικότητα μεγαλύτερη από 4.

Εν κατακλείδι σήμερα, μετά περίπου τρία χρόνια λειτουργίας του θεσμού και λαμβάνοντας υπόψη την πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί και αναλύθηκε παραπάνω, καλούμαστε να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις για την καλύτερη αξιοποίηση του καταξιωμένου θεσμού των ΚΕΠ. Σήμερα όμως έχουμε πλέον όλα τα δεδομένα προκειμένου να προβούμε σε αξιολόγηση του θεσμού αφενός στο σύνολό του, αλλά και καθενός εκ των ΚΕΠ χωριστά, και αυτό πράξαμε.

· Τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση των ΚΕΠ είναι αντικειμενικά και προέρχονται καταρχήν, από τον αριθμό των πιστοποιημένων διαδικασιών που διενεργούνται καθημερινά στο ΚΕΠ και καταγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστημα που τα υποστηρίζει, σε συνδυασμό με τον αριθμό των απασχολούμενων σε αυτό. Από την διαίρεση των δυο αριθμών προκύπτει η παραγωγικότητα του ΚΕΠ αλλά και του κάθε απασχολούμενου χωριστά, στοιχεία τα οποία συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην διαμόρφωση της εικόνας κάθε ΚΕΠ.

· Συνεκτιμήθηκαν επίσης στοιχεία όπως ο πληθυσμός του ΟΤΑ στον οποίο ανήκει το ΚΕΠ αλλά έγινε προσπάθεια διακρίβωσης και του πραγματικού πληθυσμού που αυτό εξυπηρετεί.

· Δόθηκε σημασία στον αριθμό των «προϊόντων» που «πουλάει» το ΚΕΠ

· Επιπλέον λήφθηκαν υπόψη και αξιολογήθηκαν αρνητικά οι περιπτώσεις συμβασιούχων οι οποίοι απασχολούνται σε αλλότρια καθήκοντα, παρά τις επίμονες υποδείξεις και εγκυκλίους του ΥΠΕΣΔΔΑ προς την αντίθετη κατεύθυνση. Οπού εντοπίστηκαν τέτοια φαινόμενα, οι αντίστοιχες θέσεις δεν συμπεριελήφθησαν στην σχετική ΚΥΑ.

· Αξιολογήθηκαν επίσης αρνητικά περιπτώσεις ΚΕΠ για τα οποία έχουμε κατ´ επανάληψη γίνει αποδέκτες παραπόνων που αφορούν σε κακή λειτουργία και απρεπή συμπεριφορά των απασχολουμένων προς τους πολίτες, συνεκτιμώντας σε κάθε περίπτωση και την χαμηλή παραγωγικότητά τους.

· Λάβαμε σοβαρά υπόψη μας κατά την αξιολόγηση, ορισμένα στοιχεία που άπτονται περισσότερο των γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων ή/και των κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών ορισμένων ΟΤΑ, θέτοντας σε δεύτερη μοίρα τα κριτήρια της αποδοτικότητας και της ορθολογικής λειτουργίας των ΚΕΠ που υπάγονται σε αυτούς. (παραδείγματα ΚΕΠ σε κοινότητες με 27 κατοίκους σε ορεινές απομακρυσμένες περιοχές κλπ)

· Δε συστήθηκαν μόνιμες θέσεις ΚΕΠ ορισμένων νησιών πράγμα που θα οδηγήσει τελικά σε κατάργηση τους. Αυτό συνέβη σε περιπτώσεις όπου «συνυπήρχαν» δύο ΚΕΠ σε απόσταση συχνά μικρότερη των 150 μέτρων, με την αιτιολογία ότι το ένα είναι δημοτικό, ενώ το άλλο νομαρχιακό. Η δε συνύπαρξη αυτή είχε συνήθως ως αποτέλεσμα την εμφάνιση χαμηλής παραγωγικότητας και στα δύο. Με την κατάργηση του ενός και την ταυτόχρονη μεταφορά των αντίστοιχων θέσεων –στην μεγάλη τους πλειοψηφία τους – στο ΚΕΠ που διατηρήθηκε, επιτυγχάνουμε οικονομίες κλίμακας συγκεντρώνοντας τους απασχολούμενους και δίνοντας τη δυνατότητα λειτουργίας και τα απογεύματα αλλά και το Σάββατο κάτι που πριν δεν μπορούσε να γίνει.

· Σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις όμως, «ανταμείψαμε» ΚΕΠ τα οποία εμφανίζουν μεγάλη παραγωγή ενισχύοντάς τα με επιπλέον θέσεις, ανεξάρτητα από την υποβολή σχετικού αιτήματος από αυτά.

Όλα όσα προαναφέρθηκαν συνιστούν τμήματα μιας επίπονης εργασίας που πραγματοποιήθηκε και η οποία στην πραγματικότητα αποτελεί μέρος μιας μελέτης βιωσιμότητας των ΚΕΠ, αφενός ως θεσμού στο σύνολό του, αφετέρου καθενός εξ´ αυτών χωριστά. Η διακρίβωση του βαθμού βιωσιμότητας από την άλλη πλευρά, συνδέεται άρρηκτα με την διατήρηση του θεσμού, αλλά και την λήψη εκείνων των αποφάσεων που θα τον καταστήσουν πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό.

Είναι σίγουρο ότι ο θεσμός των ΚΕΠ από την φύση του παρουσιάζει έντονη εξελικτικότητα και μεταβατικότητα. Πρόκειται για έναν σύγχρονο διοικητικό μηχανισμό ο οποίος «στηρίζεται» στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, κατά συνέπεια συμπαρασύρεται και μεταβάλλεται ως θεσμός, από την εξέλιξη των τεχνολογιών αυτών, η οποία όπως είναι ως γνωστόν είναι ραγδαία.

Είναι επίσης γνωστό ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη και κοντεύουν να ολοκληρωθούν στο Δημόσιο, μια σειρά από σημαντικά έργα πληροφορικής, με προεξέχον μεταξύ αυτών το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ». Με την ολοκλήρωσή του θα έχει δημιουργηθεί μια «ηλεκτρονική πλατφόρμα» που θα παρέχει την δυνατότητα ηλεκτρονικής διασύνδεσης στο σύνολο σχεδόν των δημοσίων υπηρεσιών. Αυτό σε συνδυασμό με άλλες παρεμβάσεις (ηλεκτρονική υπογραφή, περαιτέρω και συνεχής απλούστευση των διαδικασιών κλπ) θα καταστήσει σταδιακά την ηλεκτρονική διαβίβαση εγγράφων μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών αλλά και μεταξύ υπηρεσιών και πολίτη, τον κανόνα.

Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την σταθερή αύξηση της χρήσης των Η/Υ θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση πρόσβαση των πολιτών στα διοικητικά προϊόντα και την όλο και μικρότερη ανάγκη για την φυσική τους παρουσία στις υπηρεσίες ή στα ΚΕΠ..

Είναι σίγουρο ότι η ολοκλήρωση των προαναφερθέντων έργων και η ταχύτητα με την οποία εξελίσσονται οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, οδηγούν στη διαμόρφωση μιας νέας πραγματικότητας, μέσα στην οποία τα ΚΕΠ θα κληθούν να λειτουργήσουν, επανακαθορίζοντας τις λειτουργίες τους εάν θέλουν να διατηρήσουν τον ρόλο τους ως «υπηρεσίες – αιχμή του δόρατος για την εξυπηρέτηση του πολίτη»: χρειαζόμαστε σε αυτά υπαλλήλους δραστήριους που να εμφορούνται από την αντίληψη ότι είναι «πωλητές διοικητικών προϊόντων τα οποία απευθύνονται στους πολίτες – πελάτες».

Τα προϊόντα αυτά πρέπει καταρχήν να τα κάνουν γνωστά στους πολίτες και τις επιχειρήσεις και στη συνέχεια να τα προωθήσουν, ρίχνοντας ιδία το βάρος στα προϊόντα που προσιδιάζουν στις κοινωνικοοικονομικές ανάγκες κάθε περιοχής.

Θα πρέπει επιπλέον να υποβάλλουν συνεχείς προτάσεις στο ΥΠΕΣΔΔΑ για τον σχεδιασμό και την πιστοποίηση νέων διαδικασιών – προϊόντων, ως αποτέλεσμα της συστηματικής καταγραφής των αιτημάτων που υποβάλλονται από τους πολίτες σε αυτά.

Τα ΚΕΠ, ας μην ξεχνάμε, συνιστούν ένα ισχυρότατο δίκτυο με 1005 σημεία επαφής με τους πολίτες. Καμία επιχείρηση δεν έχει ένα τόσο εκτεταμένο αριθμητικά και γεωγραφικά δίκτυο.

Το δίκτυο αυτό θα πρέπει να λειτουργήσει ως μια συνεχής on-line έρευνα ικανοποίησης των πολιτών αλλά και ροής προτάσεων για τον σχεδιασμό νέων διοικητικών προϊόντων από το ΥΠΕΣΔΔΑ, τα οποία να ανταποκρίνονται αλλά και να εξειδικεύονται σύμφωνα με τις κατά τόπους γεωγραφικές και κοινωνικοοικονομικές ιδιαιτερότητες.

Τα ΚΕΠ δηλαδή οφείλουν να αναδείξουν τον δυναμισμό τους, διαφορετικά σε λίγα χρόνια οι τεχνολογικές, διοικητικές και κοινωνικές εξελίξεις θα τα οδηγήσουν σε μαρασμό.

Το ΥΠΕΣΔΔΑ έχει όραμα και θέτει στόχους.

Γίνεται ένα σημαντικό βήμα, υπό τις παρούσες, ιδιαίτερα δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες, για την ισχυροποίηση του θεσμού των ΚΕΠ με την οριστικοποίηση του εργασιακού καθεστώτος της συντριπτικής πλειοψηφίας των απασχολούμενων σε αυτά.

Από το δυναμισμό και την ενεργητικότητα που θα επιδειχθεί εφεξής από όλους τους εμπλεκόμενους, και κυρίως από τους απασχολούμενους σε αυτά καθώς αυτοί βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και έρχονται σε άμεση επαφή με τον πολίτη και τις επιχειρήσεις, θα εξαρτηθεί η ενδυνάμωση του θεσμού και η περαιτέρω ενίσχυσή του.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

https://www.ptolemaida.net/costas/

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: