ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

By on 30/01/2006

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφοριών για τις Επιχειρήσεις, στην ΑΝΚΟ Α.Ε., σας ενημερώνει

Γ’ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000-2006)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»

To ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας – καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν στο πρόγραμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ (ΜΜΕ-ΒΥ)»
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας των υφιστάμενων μεταποιητικών ΜΜΕ, μέσω της ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά ή κυρίως με τη Βιομηχανική Υπεργολαβία (ΜΜΕ-ΒΥ), ώστε αυτές να αναβαθμιστούν σε ισχυρά ανταγωνιστικές επιχειρήσεις υψηλής εξειδίκευσης και τεχνολογίας.
Για τις ανάγκες της παρούσας προκήρυξης, μια επιχείρηση θεωρείται βιομηχανικός υπεργολάβος, εφόσον ποσοστό μεγαλύτερο του 50% του μέσου κύκλου εργασιών της τριετίας χρήσης 2003, 2004 και 2005 οφείλεται σε υπεργολαβική δραστηριότητα.
Για την τεκμηρίωση ύπαρξης της παραπάνω προϋπόθεσης θα πρέπει για κάθε σχετική πώληση, η επιχείρηση να διαθέτει νόμιμα παραστατικά από τα οποία αθροιστικά θα προκύπτει ότι :
• Το πωλούμενο είδος μπορεί να κατασκευαστεί από την επιχείρηση
• Το πωλούμενο είδος μπορεί να αποτελέσει εξάρτημα ή μέρος άλλου τελικού βιομηχανικού προϊόντος
• Ο αγοραστής είναι μεταποιητική επιχείρηση η οποία παράγει το τελικό αυτό βιομηχανικό προϊόν.

Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης των προτάσεων που θα επιλεγούν θα ανέλθει:
1. Έως 55% για τις κάτωθι περιπτώσεις:
 Ζώνη πλάτους 20 χλμ. κατά μήκος των χερσαίων συνόρων η οποία περιλαμβάνει και όλες τις κοινότητες που εμπίπτουν εν μέρει στη ζώνη αυτή
 Όλα τα νησιά με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους (απογραφή 1991)
 Β.Ε.Π.Ε. της διοικητικής περιφέρειας Ηπείρου
 Νομοί Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου
 Νησιά περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
 Νήσος Θάσος
 Νομός Δωδεκανήσου (εκτός από μια περιοχή στην πόλη της Ρόδου, που προσδιορίζεται από το πολεοδομικό σχέδιο)
Έως 50% για τη λοιπή ελληνική επικράτεια (και για την Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας)

• Προϋπολογισμός επιχειρηματικών σχεδίων
Ο ανώτατος συγχρηματοδοτούμενος προϋπολογισμός κάθε επιχειρηματικού σχεδίου μπορεί να ανέλθει στα 1.200.000 ευρώ, ενώ ο κατώτατος προϋπολογισμός ορίζεται στα 100.000 ευρώ.
Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που είναι μεταποιητικές, ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα τουλάχιστον από την 1-1-2003 έως σήμερα και δραστηριοποιούνται στις παρακάτω αναφερόμενες δραστηριότητες βιομηχανικής υπεργολαβίας που παράγουν προϊόντα τα οποία ενσωματώνονται σε προϊόντα των προαναφερόμενων κλάδων – αγοραστών:
 Κατασκευής Μεταλλικών Εξαρτημάτων – Επεξεργασίας Μετάλλων.
o Χύτευσης
o Σφυρηλάτησης
o Διαμόρφωσης Μεταλλικών Εξαρτημάτων
o Μηχανουργικών Εξαρτημάτων
o Διαδικασιών Κοπής
o Καλουπιών και Μητρών
o Μεμονωμένων Εξαρτημάτων
o Εξαρτημάτων για τη Βιομηχανία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών
o Επιφανειακών και Θερμικών Κατεργασιών
 Πλαστικού και Ελαστικού.
o Πλαστικά
o Εξαρτήματα από Ελαστομερή Υλικά
 Μεταλλικών και Μηχανολογικών Κατασκευών.
o Μεταλλικών Κατασκευών
o Μηχανολογικών Κατασκευών
 Ηλεκτρολογικού και Ηλεκτρονικού Υλικού.
o Εξαρτημάτων για τη βιομηχανία Ηλεκτρονικών
o Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Αυτοματισμών
o Οπτοηλεκτρονικών Οργάνων και Συστημάτων
o Τηλεπικοινωνιακού Υλικού
o Τηλεχειρισμών
o Αναμεταδοτών
o Εξοικονόμησης Ενέργειας
o Εξαρτημάτων για τη βιομηχανία Ηλεκτρικών
o Βιομηχανικών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων και Προϊόντων
o Ηλεκτρολογικού Υλικού
 Εξαρτημάτων από ξύλο, γυαλί, κεραμικά και διάφορα.
o Γυαλιού
o Ξύλου
o Εξαρτημάτων – Προϊόντων από άλλα υλικά
o Βιομηχανικών Υλικών
o Υπηρεσιών Υποκατασκευαστών
Επιχειρήσεις που εμφανίζουν, κατά την τριετία χρήσης 2003, 2004 και 2005, μέσο όρο αρνητικό σωρευτικό υπόλοιπο προ αποσβέσεων και φόρων (ζημίες) δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση.
Επιλέξιμες Ενέργειες
Οι επιλέξιμες Ενέργειες αφορούν κυρίως στην προμήθεια εξοπλισμού, στην αγορά λογισμικού, στην απόκτηση τεχνογνωσίας, στην μεταφορά τεχνογνωσίας και στην ανέγερση νέων ή διαρρύθμιση υπαρχόντων κτιριακών εγκαταστάσεων με στόχο την βελτίωση της εξωστρέφειας, την αύξηση της ευελιξίας και την υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων παραγωγής των ΜΜΕ Βιομηχανικής Υπεργολαβίας.
Οι επιλέξιμες ενέργειες του προγράμματος αποσκοπούν επιπλέον και σε :
• Βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας
• Βελτίωση λοιπών λειτουργικών διαδικασιών
• Περιορισμό περιβαλλοντικών προβλημάτων
• Βελτίωση συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων
• Εκσυγχρονισμό παραγωγικής διαδικασίας
• Αναβάθμιση των συνθηκών προβολής της επιχείρησης

Υποβολή Φακέλων Υποψηφιότητας
Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα υποβάλλονται ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι και την 31η Μαρτίου 2006, στη διεύθυνση:
ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ,
Για το πρόγραμμα «Δράση 2.7.3. ‘’Ενίσχυση ΜΜΕ του τομέα της Βιομηχανικής Υπεργολαβίας (ΜΜΕ-ΒΥ)’’» Ξενίας 16, 11528 Αθήνα.

Πληροφορίες και παραλαβή των εντύπων και του οδηγού του προγράμματος :
Το έντυπο υλικό θα διατίθεται από τον ΕΟΜΜΕΧ, τα Κ.Ε.Τ.Α, τα Eπιμελητήρια και τα Eυρωπαϊκά Κέντρα Πληροφόρησης (Euro Info Centres).

ΑΝΚΟ Α.Ε. –ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφοριών για τις Επιχειρήσεις (Euro Info Centre)
Τηλ. 24610.24022, 27946 (εσωτερικά 677,676,674)
(Λ.Παπατέρπου, Σ.Κελλίδης, Σ.Γκλιάνα)

Φον Καραγιάννη 1-3, 50100 Κοζάνη
Fax: 24610.49210
E-mail: [email protected][email protected]
www.anko.gr/eic

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: