Εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ

By on 05/03/2007

Εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης, για τους αποφοίτους δημοσίων και ιδιωτικών ΙΕΚ

1. Από την ΠΕΕΠ Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την αριθμ.Δ´/4729/22-2-2007 απόφαση του προέδρου του ΟΕΕΚ, οι εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης θεωρητικού και πρακτικού μέρους για το Α´ εξάμηνο 2007 θα διεξαχθούν κατά την περίοδο ΜαÀου – Ιουλίου 2007.

2. Οι απόφοιτοι Δημοσίων και Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας θα υποβάλλουν τις αιτήσεις συμμετοχής τους ως εξής:

α. Οι απόφοιτοι Δημοσίων ΙΕΚ αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ, στο ΙΕΚ αποφοίτησής τους.

β. Οι απόφοιτοι Ιδιωτικών ΙΕΚ, στο Δημόσιο ΙΕΚ που έχει έδρα η Π.Ε.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας.

3. Οι απόφοιτοι ΙΕΚ άλλων Υπουργείων ή Οργανισμών ή Ν.Π.Δ.Δ. θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στα ΙΕΚ αποφοίτησής τους.

4. Ο χρόνος υποβολής αιτήσεων είναι από 5-3-2007 έως και 14-3-2007.

5. Μαζί με τις αιτήσεις που είναι έντυπες και χορηγούνται από τα ΙΕΚ στα οποία υποβάλλονται, συνυποβάλλονται από τους υποψηφίους και :

α. Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.)-(φωτοτυπία).

β. Μία πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας.

γ. Γραμμάτιο είσπραξης (παράβολο) εξέταστρων 44,02 Euro για το θεωρητικό μέρος

και 44,02 Euro για το πρακτικό μέρος. (Εμπορική Τράπεζα, Αριθμός Λογαριασμού

84493023).

δ. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης.

6. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. Φεβρουαρίου 2007 και παλαιότεροι.

7. Το ακριβές πρόγραμμα των εξετάσεων για όλες τις ειδικότητες, θα ανακοινωθεί μετά τις

18-4-2007.

Για την ειδικότητα «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών»:

Α. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ., Φεβρουαρίου 2007 και παλαιότεροι καθώς και οι διπλωματούχοι μηχανικοί Ε.Μ.Π. ή άλλης ισότιμης σχολής, μέλη Τ.Ε.Ε. καθώς και οι απόφοιτοι Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) Τμημάτων Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας και Οχημάτων.

Β. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβληθούν ως εξής:

· Όσοι ενδιαφέρονται να εξεταστούν στην Περιφέρεια Αττικής, στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Κηφισιάς (3ο Ε.Λ. Πατρών και Κορίνθου, Ν. Κηφισιά, τηλ.210-6253118, 6253122).

· Όσοι ενδιαφέρονται να εξεταστούν στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας, στο Παράρτημα Ο.Ε.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης (Μοναστηρίου 107-109, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310547516,18).

· Όσοι ενδιαφέρονται να εξεταστούν στην Περιφέρεια Κρήτης, στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου (Περιοχή Εσταυρωμένου, Ηράκλειο Κρήτης, τηλ. 2810261114, 262720).

· Σε περίπτωση που υποψήφιος αποτύχει στη θεωρητική εξέταση και δεν δικαιούται συμμετοχής στην πρακτική, τα παράβολα της τελευταίας ισχύουν για τη συμμετοχή του σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη περίοδο πιστοποίησης δηλώσει συμμετοχή και μόνο για μια φορά ανά κατηγορία.

· Αντίγραφο της άδειας οδήγησης των κατηγοριών Α, Β, Γ, Δ, (ακτίνας μέχρι 50 χλμ. τουλάχιστον ) και Γ+Ε. Η προσκόμιση του ανωτέρω αντιγράφου άδειας οδήγησης γίνεται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τις εξετάσεις του θεωρητικού μέρους. Υποψήφιος ο οποίος δεν κατέχει την άδεια οδήγησης των ανωτέρω κατηγοριών κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομίσει δέκα (10) μέρες πριν από τις εξετάσεις του θεωρητικού μέρους, άλλως δεν είναι δυνατή η συμμετοχή του στις εξετάσεις και δεν έχει δικαίωμα αναζήτησης του ποσού του παράβολου συμμετοχής που έχει καταθέσει.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία της Π.Ε.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας, κατά τις ώρες 8.00 έως 15.00, στα τηλέφωνα 24610-21738 και 24610-23816.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π.Ε.Ε.Π. Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ

Πηγή : efkozani.gr

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: