Απάντηση στο άρθρο του Προέδρου του Δ.Σ. της ΕΕΤΕΜ κ. Βασίλη Καψάλη που δημοσιεύτηκε στις 10-1-2006.

By on 31/01/2006

Τον τελευταίο καιρό με αφορμή την ψήφιση του Οργανισμού Oργάνωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιών στο Νομαρχιακό Συμβούλιο της Ν.Α. Κοζάνης, βλέπουμε να αναζωπυρώνεται μια αντιπαράθεση μεταξύ συνδικαλιστών των Διπλωματούχων Μηχανικών Π.Ε. (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) και των Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης).
Η αντιπαράθεση αυτή οφείλεται στο άρθρο 29 παρ. 5 του ψηφισθέντος Οργανισμού (η οποία παράγραφος υπήρχε στον πρώτο Οργανισμό Λειτουργίας και Οργάνωσης της Ν.Α. Κοζάνης του 1995), που ικανοποιεί το προβάδισμα της κατηγορίας Π.Ε. έναντι της Τ.Ε. όπως ρητά αναφέρεται και στο άρθρο 96 του ν. 2683/1999 (Δημοσιουπαλληλικός Κώδικας), μη προσθέτοντας κάτι περισσότερο. Συγκεκριμένα η παρ. 5 αναφέρει ότι: «Σε περιπτώσεις όπου το αντικείμενο της υπηρεσίας και η ειδικότητα του κλάδου επιτρέπουν την άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου από υπαλλήλους διαφόρων κατηγοριών, τότε μόνο σε περίπτωση έλλειψης υπαλλήλων της πρώτης κατά σειρά κατηγορίας, τοποθετούνται ως προϊστάμενοι υπάλληλοι της άλλης κατηγορίας».
Επομένως σε κανένα σημείο η παρ. 5 του άρθρου 29 του ψηφισθέντος Οργανισμού δεν αναφέρει ότι αποκλείει το δικαίωμα να τοποθετηθούν προϊστάμενοι οι υπάλληλοι κατηγορίας Τ.Ε. ούτε ευνοεί την κατηγορία Π.Ε. Εκτός και αν, κατά την άποψη των συνδικαλιστών που εκπροσωπούν τους μηχανικούς Τ.Ε., το Νομαρχιακό Συμβούλιο της Ν.Α. Κοζάνης δεν πρέπει να λαμβάνει υπόψη του την ισχύουσα νομοθεσία. Ο ισχύων υπαλληλικός κώδικας τροποποιήθηκε μόνον στα όσα αναφέρονται στα άρθρα 79,84 & 85, καθώς και στα άρθρα που αναφέρονται στα Υπηρεσιακά Συμβούλια. Συνεπώς από τη στιγμή που η τροποποίηση του υπαλληλικού κώδικα περιορίζεται μόνο σε συγκεκριμένες διατάξεις, αυτό δεν σημαίνει ότι καταργούνται ή δεν είναι σε ισχύ οι υπόλοιπες, μεταξύ των οποίων είναι και το άρθρο 96 περί προβαδίσματος των κατηγοριών.
Ο χαρακτηρισμός από μέρους του προέδρου του Δ.Σ. της ΕΕΤΕΜ (Ένωσης Επιστημονικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών) κ. Βασίλη Καψάλη της όλης διαδικασίας της ειδικής συνεδρίασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης ως «θέατρο του παραλόγου», υποκρύπτει εμπάθεια για τους διπλωματούχους μηχανικούς Π.Ε. Ας δούμε, όμως, ποιο πραγματικά είναι το θέατρο του παραλόγου. Θέατρο του παραλόγου είναι να προÀσταται σε μια υπηρεσία ως διευθυντής, υπάλληλος πτυχιούχος μηχανικός Τ.Ε. και να έχει ως υφισταμένους υπαλλήλους διπλωματούχους μηχανικούς Πολυτεχνείου του ίδιου βαθμού. Ο νόμος, όμως, σε αντίθεση με τις επιδιώξεις των εκπροσώπων της ΕΕΤΕΜ, προβλέπει ότι ισχύει το προβάδισμα των κατηγοριών και η κατηγορία Τ.Ε. έπεται της Π.Ε.
Τα τελευταία χρόνια δυστυχώς βιώνουμε, ως Διπλωματούχοι μηχανικοί, συνεχείς απόπειρες ισοπέδωσης του ρόλου μας στην παραγωγή και ανάπτυξη διαφόρων μεθοδεύσεων για ψευδεπίγραφη εξομοίωση αντικειμένων σπουδών σε διαφορετικούς τομείς εκπαίδευσης με αποτέλεσμα την παραγωγή πτυχίων χωρίς αντίκρισμα. Οι ευθύνες της πολιτείας είναι τεράστιες, γιατί τροφοδοτεί μια κορεσμένη ήδη αγορά με «κατ’ απονομή» επιστήμονες, συντηρώντας έτσι ψευδαισθήσεις. Ο κ. Καψάλης λέει στο άρθρο του ότι «σύμφωνα με το Σύνταγμα, την αρχή της ισότητας και την κοινή λογική οι Πτυχιούχοι της Ανώτατης Εκπαίδευσης, αφού αποφοιτούν από ιδρύματα του αυτού εκπαιδευτικού επιπέδου όπως είναι τα ΤΕΙ και τα Πανεπιστήμια πρέπει να έχουν τις ίδιες μισθολογικές απολαβές και την ίδια ιεραρχική εξέλιξη». Σεβόμαστε απόλυτα την αρχή της ισότητας, δεν δεχόμαστε όμως την ισοπέδωση. Και ισοπέδωση είναι να ταυτίζεται ως προς το επιστημονικό επίπεδο ο απόφοιτος του Πολυτεχνείου με τον απόφοιτο του ΤΕΙ. Αναρωτιέμαι ποια θα είναι τα επιχειρήματα των εκπροσώπων της ΕΕΤΕΜ προς τον απόφοιτο του Πολυτεχνείου, που για να εισαχθεί χρειάστηκε να συμπληρώσει 19000 μόρια στις πανελλαδικές εξετάσεις και για να πάρει το πτυχίο του πέντε χρόνια δύσκολων σπουδών, όταν αυτός επιλέγοντας να κάνει καριέρα στο Δημόσιο μετά από μερικά χρόνια, θα έχει προϊστάμενό του τέως συμμαθητή του που πέρασε με 6000 μόρια σε κάποιο ΤΕΙ και αποφοίτησε σε τρεισήμισι χρόνια +έξι μήνες πρακτική άσκηση. Αυτό λέγεται ισότητα κατά τον εκπρόσωπο της ΕΕΤΕΜ. Εγώ το ονομάζω κοροϊδία. Εξάλλου η πολιτεία, σεβόμενη την αρχή των ίσων ευκαιριών, δίνει το δικαίωμα στους πτυχιούχους των ΤΕΙ να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Πολυτεχνείο, μετά από κατατακτήριες εξετάσεις, γεγονός που αποδεικνύει τη διαφορά επιπέδου μεταξύ ΤΕΙ και Πολυτεχνείου.
Η ιεραρχική θέση των Διπλωματούχων μηχανικών στις οργανικές μονάδες των Δημοσίων Τεχνικών Υπηρεσιών πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους και να αποκλείει το φαινόμενο να τίθενται οι διπλωματούχοι μηχανικοί κάτω από την ιεραρχική εποπτεία υπαλλήλων, πτυχιούχων ΤΕΙ, οι οποίοι σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ.2,β,αα του ν. 2916/2001 «αποτελούν συνδετικό κρίκο μεταξύ γνώσης και εφαρμογής…».
Οι θέσεις προϊσταμένων των Δημοσίων Τεχνικών Υπηρεσιών είναι θέσεις μεγάλης ευθύνης που απαιτούν υψηλή επαγγελματική κατάρτιση και εμπειρία, ευρύτητα γνωστικού αντικειμένου, αλλά και εξειδίκευση σε διάφορα επιμέρους θέματα, καθώς και δυνατότητα άμεσης ανάληψης πρωτοβουλιών στα προβλήματα που αναφύονται.
Επομένως είναι επιβεβλημένο στις οργανικές μονάδες των Δημοσίων Τεχνικών Υπηρεσιών να προÀστανται μηχανικοί Π.Ε., που έχουν τα απαιτούμενα ουσιαστικά προσόντα λόγω της επιστημονικής γνώσης και των δυνατοτήτων που αυτή τους παρέχει, της πενταετούς διάρκειας σπουδών, της εξειδίκευσης που αποκτούν από την εμπειρία τους, αλλά και των άλλων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων που διαθέτουν, όπως η άδεια άσκησης επαγγέλματος, το δικαίωμα υπογραφής για σύνταξη τεχνικών μελετών, ανεξάρτητα από τη φύση και το ύψος του προϋπολογισμού του αντίστοιχου έργου και η αυξημένη ποινική ευθύνη σε κάθε στάδιο παραγωγής του τεχνικού έργου. Γεγονός εξάλλου που επιβεβαιώνεται από όσα αναφέρονται στο άρθρο 25 του ν. 3316/2005 περί μελετών δημοσίων έργων, ότι για την επίβλεψη της σύνταξης της μελέτης ενός δημόσιου τεχνικού έργου από ιδιωτικό μελετητικό γραφείο κατόπιν διαγωνισμού, ορίζονται αποκλειστικά από την αρμόδια υπηρεσία του κυρίου του έργου, επιβλέποντες μηχανικοί Π.Ε.
Κατόπιν των ανωτέρω είναι ολοφάνερο ότι το Νομαρχιακό Συμβούλιο ενήργησε στα πλαίσια που προβλέπουν οι ισχύοντες νόμοι του κράτους. Όσο για την πρόταση που κάνει ο κ. Καψάλης χάριν λαϊκισμού (ή μήπως εκβιασμού προς την τοπική κοινωνία;) να κλείσουν τα ΤΕΙ της περιοχής μας, θα του απαντούσαμε ότι η μεγάλη πρόκληση είναι η πραγματική αναβάθμιση των ΤΕΙ της χώρας-όπως και όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων- ώστε να έχουν την απαραίτητη επιστημονική τεκμηρίωση και να επιτελούν έτσι το ρόλο τους στον τομέα της εφαρμογής της επιστημονικής γνώσης και των τεχνών.

Ιωάννης Δ. Ρεπανάς
Πολιτικός Μηχανικός
Πρώην Πρόεδρος της ΕΜΔΥΔΑΣ Δυτ. Μακεδονίας

One Comment

  1. 391.Δικαστής Ντρεντ

    01/02/2006 at 09:02

    Επιτέλους ένα κείμενο που βάζει κάποια πράγματα στη θέση τους. Δεν ανήκω στο χώρο των μηχανικών και δεν με αφορά προσωπικά το ζήτημα. Οφείλω όμως να αναλάβω τις ευθύνες μου ως πολίτης και να λαμβάνω θέση σε ζητήματα που έχουν επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο. Ένα από τα προβλήματα της νεοελληνικής κοινωνίας είναι η ύπαρξη ενός εκτεταμένου λαϊκισμού που τον χαϊδεύουν και τον ανέχονται όσοι θέλουν να κάνουν πολιτική καριέρα, με συνέπεια να προκύπτουν πολλά αρνητικά αποτελέσματα. Η τάση για ισοπέδωση είναι ένας μόνο από τους καρπούς αυτής της κατάστασης. Και ο φθόνος αυτών που δεν δύνανται προς αυτούς που δύνανται γνωστό σύμπτωμα της γενικότερης έλλειψης παιδείας που χαρακτηρίζει την πλειοψηφία των νεοελλήνων. Για να κλείσω θα πω το αυτονόητο: άπαντες γνωρίζουν το επίπεδο όσων απευθύνονται στην τεχνολογική εκπαίδευση, το επίπεδο σπουδών και το προϊόν αυτών των παραγόντων. Όσο ευκολότερα συμβιβάζεται κανείς με την πραγματικότητα τόσο λιγότερο υποφέρει.

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: