37 θέσεις εποχικών στη ΔΕΥΑΚ

By on 10/04/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (οκτάμηνες συμβάσεις) και σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για το 2013.

Από το πρακτικό της με αριθμό

3/2013 συνεδρίασης του Δ.Σ.

της ΔΕΥΑ Κοζάνης

Απόφαση αριθμ. 32/2013

Στην Κοζάνη σήμερα 11/03/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση στα Γραφεία της ΔΕΥΑΚ και στην αίθουσα Συσκέψεων, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της που δόθηκε στο καθένα μέλος χωριστά, στις 04/03/2013 με αποδεικτικό επίδοσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1069/80 Αρ. 4 παρ. 2.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί από τα έντεκα (11) μέλη βρέθηκαν παρόντα τα δέκα (10) μέλη ήτοι:

Παρόντες Απόντες

Τουμπουλίδου Π. Πρόεδρος Νανοπούλου Α. Μέλος

Βακωνάκη Α.Αντιπρόεδρος

Βλάχος Ν. Μέλος

Εμποροπούλου Π. »

Καμπουρίδης Ν.

Μάρας Χ. »

Τολιόπουλος Αθ. »

Στημονιάρης Δημ. »

Παφίλης Ε. » Η οποία δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Σταθόπουλος Θ. »

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα:

Εισηγούμενος το θέμα αυτό ο Γενικός Διευθυντής Παυλίδης Γεώργιος γνωρίζει στα μέλη του Δ.Σ. ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης καλείται, μετά την υπ’ αριθμ. 174/2011 απόφαση του Δ.Σ. Κοζάνης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (β) 1217/11-4-12 με την οποία οι αρμοδιότητες της διευρύνθηκαν στα όρια του Νέου Καλλικρατικού Δήμου Κοζάνης, να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες ύδρευσης – αποχέτευσης στο σύνολο των κατοίκων του νέου Δήμου Κοζάνης . Για να γίνει αυτό υπάρχει ανάγκη αυξημένου προσωπικού ορισμένου χρόνου και έργου μέχρι ότου η επιχείρηση μέσου νέου Ο.Ε.Υ. καλύψει τις ανάγκες της με τακτικό προσωπικό, δεδομένου ότι αποχώρησαν λόγω συνταξιοδότησης πέντε (5) εργαζόμενοι μέσα στο 2012 και υπάρχει απαγόρευση πρόσληψης τακτικού προσωπικού μέχρι το 2016 με βάση το υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 6315/15-2-13 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Για την κάλυψη των εποχιακών αναγκών προσωπικού κατά τη διάρκεια του έτους 2013, υπάρχει η ανάγκη πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, των παρακάτω ειδικοτήτων ανά υπηρεσία:

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (8 ΜΗΝΩΝ)

 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

1

ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΔΕ

4

2

Τ.Ε. ΛΟΓΙΣΤΗΣ

1

ΣΥΝΟΛΟ

5 ΑΤΟΜΑ

 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

1

ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

4

2

ΒΟΗΘΟΣ –ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΔΕ

10

3

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ ΔΕ

2

4

ΕΡΓΑΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΕ

4

5

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

1

ΣΥΝΟΛΟ

21

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

1

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ GIS

1

ΣΥΝΟΛΟ

1

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

1

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ Δ.Ε.

1

2

ΕΡΓΑΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΕ

1

ΣΥΝΟΛΟ

2

ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

1

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ Δ.Ε.

1

2

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ Δ.Ε.

1

ΣΥΝΟΛΟ

2

ΣΥΝΟΛΟ 2

26 ΑΤΟΜΑ

3) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Από 15/09/2013

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

1

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΔΕ

4

2

ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΔΕ

2

ΣΥΝΟΛΟ 3

6 ΑΤΟΜΑ

Σύνολο (1+2+3) = 37 ΑΤΟΜΑ

Η πρόσληψη θα γίνει με την διαδικασία που ορίζουν οι Ν.2190/94 και 2527/97 όπως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν από το Ν. 3051/2002.

Επίσης σύμφωνα με την με αρ. 1/2010 απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και τα έγγραφα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με αρ. πρωτ. 1816/191/24-2-2010 και 4174/280/26-5-2012 η σύμβαση εργασίας των 4 μηχανικών που απασχολούνται σήμερα στο τμήμα Μελετών και Επίβλεψης έργων ύδρευσης αποχέτευσης με σύμβαση μίσθωσης έργου ολοκληρώνεται στις 05-04-2013 καθώς και του γεγονότος ότι βρίσκονται σε εξέλιξη ο σχεδιασμός, η μελέτη, η ωρίμανση και η κατασκευή των παρακάτω έργων ύδρευσης – αποχέτευσης στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013, προκύπτει η ανάγκη σύναψης νέων συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας δύο (2) ετών με το απαραίτητο προσωπικό έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες απαιτήσεις της παρακολούθησης του αντικειμένου του τμήματος και συγκεκριμένα:

 • Δύο (2) Πολιτικούς Μηχανικούς ΠΕ

 • Ένα (1) Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ και

 • Ένα (1) Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ

οι οποίοι θα απασχοληθούν στα παρακάτω ενταγμένα έργα:

Τίτλος Έργου

Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ)

Ένταξη πράξης

Επιχειρησιακό πρόγραμμα – Κωδ. Πράξης ΟΠΣ

Προβλεπόμενη Ολοκλήρωση

Ποσοστά χρηματοδότησης

1.

Αποχέτευση ακαθάρτων εσωτερικού δικτύου οικισμού Λευκοπηγής Δήμου Κοζάνης

2.788.223,00

Αρ.πρωτ. ΕΔΑ-ΠΔΜ 2487/8-6-10

Ε.Π Μακεδονίας Θράκης

2007-2013

ΟΠΣ: 270992

08-08-2013

Κοινοτική Συμμετοχή: 95%

Εθνική Συμμετοχή:5%

Ίδιοι Πόροι:0%

2.

Κοινή Ε.Ε.Λ. οικισμών Πρωτοχωρίου – Λευκοπηγής Δήμου Κοζάνης και Νέου Κλείτου

1.989.706,00

Αρ.πρωτ. ΕΔΑ-ΠΔΜ 2487/8-6-10

Ε.Π Μακεδονίας Θράκης

2007-2013

ΟΠΣ: 270992

28-09-2014

Κοινοτική Συμμετοχή: 95%

Εθνική Συμμετοχή:5%

Ίδιοι Πόροι:0%

3.

Εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Δ. Βατερού Δήμου Κοζάνης

4.082.773,00

Αρ.πρωτ. ΕΔΑ-ΠΔΜ 2488/8-6-10

Ε.Π Μακεδονίας Θράκης

2007-2013

ΟΠΣ: 270993

06-06-2013

Κοινοτική Συμμετοχή: 95%

Εθνική Συμμετοχή:5%

Ίδιοι Πόροι:0%

4.

Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού Ν. Χαραυγής Δήμου Κοζάνης

1.436.723,00

Αρ.πρωτ. ΕΔΑ-ΠΔΜ 1167/23-5-11

Ε.Π Μακεδονίας Θράκης

2007-2013

ΟΠΣ: 277584

23-07-2013

Κοινοτική Συμμετοχή: 95%

Εθνική Συμμετοχή:5%

Ίδιοι Πόροι:0%

5.

Αντικατάσταση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης οικισμών Αργίλου, Οινόης και Νέας Νικόπολης Δήμου Κοζάνης

2.300.000,00

Αρ.πρωτ. ΕΔΑ-ΠΔΜ 433/14-2-12

Ε.Π Μακεδονίας Θράκης

2007-2013

ΟΠΣ: 367410

10-03-2014

Κοινοτική Συμμετοχή: 95%

Εθνική Συμμετοχή:5%

Ίδιοι Πόροι:0%

6.

Επισκευή σκελετού και αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού φρεατίων ύδρευσης στην πόλη της Κοζάνης

580.520,00

Αρ.πρωτ. ΕΔΑ-ΠΔΜ 490/21-2-12

Ε.Π Μακεδονίας Θράκης

2007-2013

ΟΠΣ: 3675879

28-4-2013

Κοινοτική Συμμετοχή: 95%

Εθνική Συμμετοχή:5%

Ίδιοι Πόροι:0%

7.

Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Αιανής Δ. Κοζάνης

1.907.213,00

Αρ.πρωτ. ΥΠΕΚΚΑ 182418/1-10-10

Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

2007-2013

ΟΠΣ: 296636

04-2015

Κοινοτική Συμμετοχή: 95%

Εθνική Συμμετοχή:5%

Ίδιοι Πόροι:0%

8.

Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός Αιανής Δήμου Κοζάνης

370.000,00

Αρ.πρωτ. ΥΠΕΚΚΑ 182418/1-10-10

Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

2007-2013

ΟΠΣ: 296636

06-2014

Κοινοτική Συμμετοχή: 95%

Εθνική Συμμετοχή:5%

Ίδιοι Πόροι:0%

9.

Εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς ακαθάρτων οικισμού Κρόκου στην ΕΕΛ Κοζάνης

655.590,00

Αρ.πρωτ. ΥΠΕΚΚΑ 172913/26-10-11

Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

2007-2013

ΟΠΣ: 340369

08-2014

Κοινοτική Συμμετοχή: 95%

Εθνική Συμμετοχή:5%

Ίδιοι Πόροι:0%

καθώς και στα παρακάτω έργα τα οποία έχουν τον απαιτούμενο βαθμό ωριμότητας και βρίσκονται σε κατάσταση αξιολόγησης για άμεση ένταξή τους σε προτάσεις συγχρηματοδότησης στο ΕΣΠΑ 2007-2013

Τίτλος Έργου

Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ)

Κατάσταση

Προβλεπόμενη Ολοκλήρωση εκτέλεσης έργου

1.

Αποσυμφόρηση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων ΒΑ περιοχής πόλης Κοζάνης

2.015.000,00

Υπό αξιολόγηση

05-2014

2.

Βελτίωση εξωτερικών υδραγωγείων στις ΤΚ Ρυακίου, Δρεπάνου, Αγ. Δημητρίου, Πολυμύλου, Βοσκοχωρίου, Αγ. Χαραλάμπους και Τετραλόφου Δήγμου Κοζάνης

960.000,00

Υπό αξιολόγηση

10-2014

3.

Εξωτερικό δίκτυο και αντλιοστάσια αποχέτευσης ακαθάρτων Χαραυγής και πόλης Κοζάνης

2.031.960,00

Υπό αξιολόγηση

12-2014

4.

Εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Κ. Δρεπάνου δήμου Κοζάνης

4.200.000,00

Υπό ωρίμανση

06-2015

και καλεί το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τα παραπάνω και έλαβε υπόψη: 1) Την από 26-02-2013 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή και τα όσα σ’ αυτή αναφέρονται 2)Τις ανάγκες της υπηρεσίας και το γεγονός ότι η κάλυψη των παραπάνω θέσεων κρίνεται επιβεβλημένη και αναγκαία για την αντιμετώπιση των εποχιακών αναγκών κατά την διάρκεια του έτους 2013 3)Ότι η δαπάνη για την πληρωμή των παραπάνω ανέρχεται στο ποσό των 480.000,00 € για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και 260.000€ (130.000€ το έτος ) για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου που θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και περιέχεται στον προϋπολογισμό έτους 2013 της Επιχείρησης 4) Το γεγονός ότι η παραπάνω προσλήψεις δεν αποτελούν συνέχεια προηγουμένων συμβάσεων αλλά είναι νέες προσλήψεις 5) Ότι για μέλη της Επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών προτείνονται οι κ.κ.

α) Βακωνάκη – Χαϊδου Αθανασία Δικηγόρος, Μέλος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ

β) Γκανάτσα Ιωάννα, Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών

γ) Νικολάου Νικόλαος Προϊστάμενος Τμήματος Διοίκησης & Εκπαίδευσης Προσωπικού 6)Την άποψη της κ. Εμποροπούλου ότι ψηφίζει θετικά με την επιφύλαξη ότι καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες τις επιχείρησης στα πλαίσια ορθής κατανομής του προσωπικού και 7)Τις διατάξεις του Ν.1069/80, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το αρθρ. 21 του Ν.2190/94 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 5 του Ν.2527/97, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν.3051/2002, τόσο ως προς την διαδικασία όσο και προς τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων και του Ο.Ε.Υ. της Επιχείρησης, μετά από διαλογική συζήτηση.

Ομόφωνα Αποφασίζει

Την πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ προσωπικού ορισμένου χρόνου,για την κάλυψη των εποχιακών αναγκών κατά τη διάρκεια του έτους 2013, των παρακάτω ειδικοτήτων ανά υπηρεσία:

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (8 ΜΗΝΩΝ)

 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

1

ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΔΕ

4

2

Τ.Ε. ΛΟΓΙΣΤΗΣ

1

ΣΥΝΟΛΟ

5 ΑΤΟΜΑ

 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

1

ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

4

2

ΒΟΗΘΟΣ –ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

10

3

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ

2

4

ΕΡΓΑΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

4

5

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

1

ΣΥΝΟΛΟ

21

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

1

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ GIS

1

ΣΥΝΟΛΟ

1

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

1

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ Δ.Ε.

1

2

ΕΡΓΑΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1

ΣΥΝΟΛΟ

2

ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

1

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ Δ.Ε.

1

2

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ Δ.Ε.

1

ΣΥΝΟΛΟ

2

ΣΥΝΟΛΟ 2

26 ΑΤΟΜΑ

3) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Από 15/09/2013

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

1

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΔΕ

4

2

ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΔΕ

2

ΣΥΝΟΛΟ 3

6 ΑΤΟΜΑ

Σύνολο (1+2+3) = 37 ΑΤΟΜΑ

Η πρόσληψη θα γίνει με την διαδικασία που ορίζουν οι Ν.2190/94 και 2527/97 όπως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν από το Ν. 3051/2002.

Επίσης το Δ.Σ. εγκρίνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας δύο (2) ετών με φυσικά πρόσωπα οι οποίοι και θα απασχοληθούν στα ανωτέρω έργα που η εισήγηση αναφέρει και συγκεκριμένα:

 • Δύο (2) Πολιτικούς Μηχανικούς ΠΕ

 • Έναν (1) Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ και

 • Ένα (1) Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ

Ήτοι τεσσάρων (4) Μηχανικών Π.Ε.

Η Απασχόληση των τεσσάρων (4) φυσικών προσώπων με συμβάσεις μίσθωσης έργου αποτελούν νέες προσλήψεις.

Το Δ.Σ εγκρίνει επίσης τον ορισμό των μελών της Επιτροπής ελέγχου και αξιολόγησης των αιτήσεων πρόσληψης ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου αποτελούμενη από τους :

α) Βακωνάκη – Χαϊδου Αθανασία Δικηγόρος, Μέλος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ

β) Γκανάτσα Ιωάννα, Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών

γ)Νικολάου Νικόλαος Προϊστάμενος Τμήματος Διοίκησης, και Εκπαίδευσης Προσωπικού και αναθέτει στην Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

 

Η παρούσα απόφαση πήρε 32/2013

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ Π. ΒΑΚΩΝΑΚΗ Α. ΒΛΑΧΟΣ Ν.

ΕΜΠΟΡΟΠΟΥΛΟΥ Π.

ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ Ν.

ΜΑΡΑΣ Χ.

ΠΑΦΙΛΗΣ Ε.

ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗΣ Δ.

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Θ.

ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.

Ακριβές απόσπασμα

Κοζάνη 2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ  

One Comment

 1. Anonymous

  13/04/2013 at 13:52

  ποια ειναι η ημερομηνια υποβολης αιτισεων εκτακτου προσωπικου.???

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: