3 Θέσεις Εργασίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με 11μηνη σύμβαση

By on 25/10/2006

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ με τίτλο «ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ», ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση έργου διάρκειας έντεκα (11) μηνών για την κάλυψη των παρακάτω θέσεων:

α. μίας (1) θέσης με αντικείμενο την διοικητική υποστήριξη του έργου και παρακολούθηση του φυσικού του αντικειμένου

β. μίας (1) θέσης με αντικείμενο την υποστήριξη των εργαστηριακών μαθημάτων και της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τη χρήση Η/Υ

γ. μίας (1) θέσης με αντικείμενο την υποστήριξη των εργαστηριακών μαθημάτων και τη μηχανογραφική υποστήριξη της γραμματείας

Τυπικά και απαραίτητα προσόντα για τους υποψηφίους είναι:
– Πτυχίο Δ.Ε (α)
– Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. (β)
– Πτυχίο Μ.Ε. με απαραίτητο τίτλο σπουδών σε ΙΕΚ πληροφορικής ή συναφούς αντικειμένου (γ)
– Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, η οποία πρέπει να πιστοποιείται από επίσημο τίτλο σπουδών (α, β και γ)
– Πολύ καλή γνώση και χρήση βασικών προγραμμάτων Η/Υ (Windows, Word, Excel) (α)
– Πολύ καλή γνώση και χρήση βασικών εφαρμογών και πολυμεσικών λογισμικών πακέτων (β και γ)

Η επιλογή των καταλληλότερων από τις/τους υποψήφιες/ους θα γίνει έπειτα από συνέντευξη και εκτίμηση των τυπικών, ουσιαστικών και πρόσθετων προσόντων.

Η παραλαβή του τεύχους διακήρυξης όπου περιγράφονται διεξοδικά το αντικείμενο απασχόλησης, η διαδικασία συμμετοχής και επιλογής καθώς και η υποβολή των αιτήσεων, από τη Γραμματεία της Ε.Ε. στην Κοζάνη (Πληροφορίες κ. Χρύσα Ιακωβίδου, τηλ.: 2461056440).

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: