Τροποποίηση της πρόσκλησης για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων

By on 23/06/2020

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση Αριθμ. 63890/22-6-2020 με την οποία τροποποιείται η Αναλυτική Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19, η οποία αποτελεί συνημμένο μέρος της υπ’ αρ. 37674/10-04-2020 (Β΄ 1291) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 40286/22.4.2020 (Β΄ 1560) και 44417/6.5.2020 (Β΄ 1769).

Συγκεκριμένα στο

  • Άρθρο 1

Η Αναλυτική Πρόσκληση, η οποία αποτελεί συνημμένο μέρος της υπ’ αρ. 37674/10.4.2020 (Β’ 1291) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 40286/22.4.2020 (Β’ 1560) και 44417/6.5.2020 (Β’ 1769) όμοιες αποφάσεις, τροποποιείται ως εξής:

1. Στο Κεφάλαιο 2, μετά το εδάφιο «Στο πλαίσιο αυτό η συγκεκριμένη δράση αφορά στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία με τη μορφή κάλυψης των τόκων των επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεών τους για περίοδο 3 μηνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω», προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η προαναφερόμενη περίοδος είναι δυνατό να ανέλθει σε 5 μήνες μετά από σχετικό αίτημα του λήπτη της ενίσχυσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ».

2. Το σημείο 4 του Κεφαλαίου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «Να μην αποτελούν, στις 31 Δεκεμβρίου 2019, προβληματικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της παρούσας πρόσκλησης και στην από 19.3.2020/C(2020) 1863 ανακοίνωση, όπως ισχύει».

3. Το τελευταίο εδάφιο του Κεφαλαίου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και οι εξωχώριες εταιρείες».

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ εδώ

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: