Συνεδριάζει δια περιφοράς το Δ.Σ. Κοζάνης την Τρίτη 26 Ιανουαρίου

By on 23/01/2021

Σε εφαρμογή της ΠΝΠ ( ΦΕΚ 55 / τ.Α/11-3-2020.) “ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥΣ” (Α΄ 55 ) περί Σύγκλησης Συλλογικών Οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19,
η με Τηλεδιάσκεψη, η δια περιφοράς μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, λήψη απόφασης ( Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και την με αριθμ. πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο αρ. 40 του Υπ.ΕΣ. με ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), Εγκ. 163/33282/29-05-2020 και εγκ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών, καλείστε σε λήψη απόφασης ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων:

Παρακαλείστε όπως απαντήσετε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μέσω email, ανά θέμα, και αποστείλετε την απάντησή σας στη Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου την ημέρα διεξαγωγής της συνεδρίασης ήτοι την Τρίτη 26-01-2021 και τις ώρες από 15:00 έως 19:00.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) έτους 2021 του ΝΠΔΔ – Οργανισμός Αθλητισμού– Πολιτισμού-Νεολαίας (Ο.Α.Π.Ν.) Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Μάρας Ζήσης, Πρόεδρος ΟΑΠΝ.

Έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου – εξόδου του Ιωάννη Χαντζιάρα.
Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Σημανδράκος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

Έγκριση παράτασης μίσθωσης στην Ομόρρυθμη Εταιρεία «Γεωργάκας Αθανάσιος & Σία Ο.Ε»
Εισηγητής: κ. Κοεμτζόπουλος Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Χορήγηση έκτακτων οικονομικών ενισχύσεων σε δημότες.
Εισηγητής: κ. Τζουμερκιώτης Γρηγόριος, Εντεταλμένος Σύμβουλος.

Αιτήσεις – έγγραφα – Ανακοινώσεις.

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΝΟΥΛΑ)

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: