Συνεδριάζει διά ζώσης η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης

By on 14/01/2022

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 13:30, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΤΡΕΙΟ», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11.03.2020), τις διατάξεις της ΚΥΑ με αριθμό Δ1α/Γ.Π. οικ. 71342/06.11.2020 (ΦΕΚ 4899/τ.Β΄) και τις διατάξεις της με αριθμό εγκ. 643 με αριθμ. πρωτ. 69472/24.09.2021 (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης : 

 

 1. Εκλογή αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα έως 31.12.2023.

 

 1. Έγκριση ή μη της με αριθμό 41/2021 (ΑΔΑ:6ΡΣΓΟΕ7Ζ-Θ2Ρ) απόφασης Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης» περί έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2022. 

 

 1. Έγκριση ή μη της με αριθμό 2/2022 (ΑΔΑ:9ΚΣΕΟΚΨΕ-ΔΒΧ) απόφασης Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Αθλητισμού – Πολιτισμού – Νεολαίας Δήμου Κοζάνης» περί έγκρισης προϋπολογισμού  έτους 2022.

 

 1. Έγκριση ή μη της με αριθμό 114/2021 (ΑΔΑ:Ψ6Α4ΟΕ9Μ-ΠΚΒ) απόφασης Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κοζάνης (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ)» περί έγκρισης προϋπολογισμού χρήσης 2022.

 

 1. Έγκριση ή μη της με αριθμό 113/2021 (ΑΔΑ:6ΖΒ9ΟΕ9Μ-ΝΟ8) απόφασης Δ.Σ. του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κοζάνης (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ)» «περί έγκρισης αιτιολογικής έκθεσης του προϋπολογισμού για το έτος 2022».

 

 1. Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού είκοσι τριάντα εννέα (139) θέσεων για το έτος 2022 για το Δήμο Κοζάνης.

 

 1. Έγκριση ή μη πραγματοποίησης Πρακτικής άσκησης ενός (1) σπουδαστή στα Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο Δήμο Κοζάνης.

 

 1. Έγκριση ή μη πρακτικού φανερής προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ενός (1) ακινήτου για τις ανάγκες στέγαση του ΚΑΠΗ Κρόκου στην Κοινότητα Κρόκου του Δήμου Κοζάνης.

 

 1. Έγκριση ή μη του 10.01.2022 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, για τη «Μίσθωση και αποκομιδή απορριμματοκιβωτίων με συμπίεση (press  container)», προϋπολογισμού 21.377,60 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 33/2021.

 

 1. Έγκριση ή μη του 2ου/30.09.2021 Πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για την Πράξη με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα Δήμου Κοζάνης (ΣΔΑΕΚ)».

 

 1. Έγκριση ή μη αποδοχής της με αριθμ. πρωτ.  321/07.01.2022 αίτησης του κ. Λάζαρου Μαλούτα του Νικολάου, Δημάρχου Κοζάνης, για ανάθεση σε δικηγόρο της επιλογής του τη νομική στήριξή του ενώπιον του Μονομελούς  Πλημμελειοδικείου Κοζάνης, στις 19 Ιανουαρίου 2022.

 

 1. Έγκριση ή μη γενόμενης μετακίνησης του Δημάρχου κ. Μαλούτα Λάζαρου στην Αθήνα, στις 20.12.2021.

 

 1. Έγκριση ή μη γενόμενης μετακίνησης του Προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου κ. Τζουμερκιώτη Γρηγορίου στην Αθήνα, στις 20.12.2021.

 

 1. Έγκριση ή μη γενόμενης μετακίνησης του Δημάρχου κ. Μαλούτα Λάζαρου στην Φλώρινα, στις 29.12.2021.

 

 1. Έγκριση ή μη του δεύτερου (2ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση οδού Χρώμιο – Ποντινή», προϋπολογισμού 290.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 190/2018.

 

 1. Έγκριση ή μη του δεύτερου (2ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του δευτέρου (2ου) Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου με τίτλο «Ολοκλήρωση υποδομών νέου οικισμού Ποντοκώμης Δήμου Κοζάνης (Β φάση οδοποιίας – Δίκτυα υποδομής)», προϋπολογισμού 24.000.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 118/2019.

 

 1. Έγκριση ή μη του από 13.12.2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Συντήρηση Υποδομών Εργατικών Κατοικιών ΖΕΠ», προϋπολογισμού 330.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 207/2021.

 

 1. Έγκριση ή μη του πρώτου (1ου) Συγκριτικού Πίνακα (ΣΠ) με τίτλο «Γεωτεχνική έρευνα – μελέτη σε δημόσια ακίνητα για την ανέγερση δημοτικών κτιρίων, εκπαιδευτικών κτιρίων και κλειστών γυμναστηρίων (Φάση Β)», προϋπολογισμού 114.487,48 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 282/2020.

 

 1. Έγκριση ή μη της με αριθμό 252/2021 μελέτης και τη σύναψη σύμβασης για τη «Λειτουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου Κοζάνης» με το ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών Κοζάνης, προϋπολογισμού 146.204,36 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% για δέκα (10) μήνες. 

 

 1. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις. 

 

       

ς

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής 

Μαλούτας Ν. Λάζαρος 

Δήμαρχος Κοζάνης

 

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: