Πρώτη (1η) τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία»

By on 27/10/2020

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η απόφαση του Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ.Γιώργου Κασαπίδη που αφορά στην 1η Τροποποίηση της Απόφασης (με αρ. πρωτ. 3200/02.10.2020 απόφαση) με θέμα Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία» στο πλαίσιο του Ε.Π. Δυτική Μακεδονία 2014-2020. (ΑΔΑ:Ψ1Θ87ΛΨ-ΕΒΒ) σύμφωνα με την οποία Τροποποιείται ως εξής:

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε 40.000.000 ΕΥΡΩ.

Η Δράση χρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» 2014- 2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020και θα συγχρηματοδοτηθεί με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη χρηματοδότηση της στήριξης που στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και χωρικής συνοχής με τη μείωση των κύριων περιφερειακών ανισορροπιών στην Ένωση μέσω της στήριξης της βιώσιμης αναπτυξιακής και διαρθρωτικής προσαρμογής των περιφερειακών οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των βιομηχανικών περιοχών που βρίσκονται σε παρακμή και των περιφερειών των οποίων η ανάπτυξη καθυστερεί. Η δράση υλοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), είτε με απευθείας ενημέρωσή του, είτε με ενημέρωσή του μέσω διεπαφών. Η πρόσβαση στο ΠΣΚΕ παρέχεται στους δικαιούχους των ενισχύσεων μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr/mis και οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους τελευταίους υποχρεωτικά μέσω αυτού.

  • Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής των προτάσεων

Έναρξη υποβολής προτάσεων 02/10/2020 και ώρα 13:00 Λήξη υποβολής προτάσεων 11/11/2020 στις 15:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης.

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ και συγκεκριμένα στο δικαιολογητικό Νο 4 προστίθεται η εξής διευκρίνισηΔιευκρινίζεται ότι οι Υπεύθυνες Δηλώσεις του παραρτήματος δεν απαιτείται να φέρουν θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής.

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ και συγκεκριμένα στο δικαιολογητικό Νο 5 προστίθεται η εξής παράγραφος: Λόγω της βεβαιωμένης αδυναμίας των αρμόδιων φορέων (π.χ. Πρωτοδικείο Κοζάνης, εξαιτίας θέσης της Περιφερειακής Ενότητας στο επίπεδο συναγερμού κατηγορίας 4 – αυξημένου κινδύνου, για την COVID-19) να ανταποκριθούν στην έγκαιρη έκδοση των ζητούμενων πιστοποιητικών για το δικαιολογητικό με αύξοντα αριθμό 5 (πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου ή του Γ.Ε.ΜΗ.), στην φάση του ελέγχου τυπικών προϋποθέσεων και πληρότητας δικαιολογητικών θα γίνεται αποδεκτή εναλλακτικά Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου προς τον αρμόδιο φορέα που θα δηλώνεται ότι το συγκεκριμένο δικαιολογητικό θα προσκομιστεί σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα αποσταλεί από τον ΕΦΕΠΑΕ στον δικαιούχο με το οποίο θα ζητά την υποβολή του δικαιολογητικού. Σε περίπτωση που δεν προσκομιστεί στο προκαθορισμένο διάστημα, η έλλειψη θα χαρακτηρίζεται ως ουσιώδης και θα καθιστά την αίτηση απορριπτέα.

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ προστίθεται ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ή Γ.Ε.ΜΗ. (Ε) το οποίο θα πρέπει να προσκομισθεί μόνο σε περίπτωση που κατά την αίτηση δεν επισυναφθούν τα προβλεπόμενα στο σημείο 5 του παραρτήματος ΙΙ δικαιολογητικά.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην Απόφαση με Α.Π. 3200/02.10.2020 (ΑΔΑ:Ψ1Θ87ΛΨ-ΕΒΒ) με θέμα: Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία».

Η παρούσα τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης θα δημοσιευθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του ΕΦ www.efepae.grwww.kepa-anem.gr της ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ www.pepdym.gr ,  και του ΕΣΠΑ www.espa.gr.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: