Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κοζάνης

By on 04/12/2020

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση διά περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και από ώρα 13:00 έως 14:00, σύμφωνα με τις διατάξεις της  παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄), τις διατάξεις της ΚΥΑ με αριθμό Δ1α/Γ.Π. οικ. 71342/06.11.2020 (ΦΕΚ 4899/τ.Β΄) και τις διατάξεις της με αριθμό εγκ. 426 με αριθμ. πρωτ. 77233/13.11.2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης : 

 

 1. Έγκριση ή μη σύνταξης σχεδίου  προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους  2021 του Δήμου Κοζάνης.          

                        

 1. Έγκριση ή μη δωδέκατης (12ης) τροποποίησης – αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικ. έτους 2020.

 

 1. Έγκριση ή μη υπαγωγής και ένταξης πρόσληψης προσωπικού μέσω του «Προγράμματος επιχορήγησης μακροχρόνιων ανέργων για την απασχόληση ηλικίας 55-67 ετών» οκτώ (8) θέσεων εργασίας ειδικότητας φυλάκων. 

 

 1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 3.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%, για ανάθεση υπηρεσιών προβολής ενημερωτικών μηνυμάτων / video για την πανδημία του κορονοϊού.

 

 1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 900,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%, για ανάθεση υπηρεσιών εκτυπώσεων ενημερωτικών φυλλαδίων. 

 

 1. Έγκριση ή μη της με αριθμό 169/2020 μελέτης, του τρόπου εκτέλεσης, του καθορισμού όρων διακήρυξης και Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών (Ε.Δ.Δ), για την «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 2021 – 2022» προϋπολογισμού 313.407,77 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%. 

 

 1. Έγκριση ή μη της με αριθμό 274/2020 μελέτης, του τρόπου εκτέλεσης, του καθορισμού όρων διακήρυξης και Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών (Ε.Δ.Δ), για την «Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Παιδιάτρου για τους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 15.840,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%. 

 

 1. Έγκριση ή μη της με αριθμό 283/2020 μελέτης, του τρόπου εκτέλεσης, του καθορισμού όρων διακήρυξης και Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών (Ε.Δ.Δ), για την «Προμήθεια εξοπλισμού Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τις ανάγκες του Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 39.378,68 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%. 

 

 1. Έγκριση ή μη της με αριθμό 268/2020 μελέτης, του τρόπου εκτέλεσης, του καθορισμού όρων διακήρυξης και Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών (Ε.Δ.Δ), για την «Μεταφορά νηπίων με ιδιωτικά αυτοκίνητα Δ.Χ. με οδηγό Ο.Ε. 2021» προϋπολογισμού 50.840,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%. 

 

 1. Έγκριση ή μη αποδοχής δωρεάς ενός (1) ακινήτου- αγροτεμαχίου Ε= 473,05 τ.μ. που βρίσκεται στην Κοινότητα Λευκοπηγής του Δήμου Κοζάνης, ιδιοκτησίας του κ. Κερασιώτη Γεωργίου του Νικολάου.

 

 1. Έγκριση ή μη αποδοχής δωρεάς – χορηγίας από τα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛ.ΠΕ.) τριών χιλιάδων (3.000,00) rapid test της νόσου Covid- 19 καθώς και τριών χιλιάδων (3.000,00) λίτρων πετρελαίου για τις ανάγκες κίνησης οχημάτων απολύμανσης Κοινοχρήστων Χώρων. 

 

 1. Έγκριση ή μη άσκησης ανακοπής κατά της με αριθμό 1601/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης της εταιρείας «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», κατά του Δήμου Κοζάνης.

 

 1. Έγκριση ή μη της με αριθμό 273/2020, μελέτης για την «Προμήθεια Κάδων και Οχημάτων Συλλογής για την εφαρμογή Προγραμμάτων Χωριστής Συλλογής Αστικών Βιοαποβλήτων» προϋπολογισμού 537.168,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%.

 

 1. Έγκριση ή μη της με αριθμό 303/2020, μελέτης για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για τη δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης» προϋπολογισμού 525.915,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%.

 

 1. Έγκριση ή μη Συγκρότησης Τριμελούς Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για τις Πράξεις 
 1. Προμήθεια Κάδων και Οχημάτων Συλλογής για την εφαρμογή Προγραμμάτων Χωριστής Συλλογής Αστικών Βιοαποβλήτων. 
 2. Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για τη δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης.

 

 1. Έγκριση ή μη δεύτερης (2ης) παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Κοζάνης – Κατασκευή Νέας Πτέρυγας και Αναμόρφωση – Αναβάθμιση Υπάρχουσας Πτέρυγας Β΄» προϋπολογισμού 3.350.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 143/2018.

 

 1. Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Πολυμύλου» προϋπολογισμού 34.658,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 2/2017.

 

 1. Έγκριση ή μη τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ. 13678/03.06.2020 σύμβασης για την «Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων» προϋπολογισμού 70.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 186/2019.

 

 1. Έγκριση ή μη δεύτερης (2ης) παράτασης (οριακή) της συνολικής προθεσμίας (με αναθεώρηση) του έργου «Βελτίωση αρδευτικού Κρόκου» προϋπολογισμού 85.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 19/2019, έως 30.04.2021.
 2. Έγκριση ή μη οριστικής παραλαβής δύο (2) μελετών εφαρμογής με γενικό τίτλο «Μελέτες Ενεργειακής αναβάθμισης δεκατεσσάρων (14) σχολικών κτιρίων του Δήμου Κοζάνης»

 

 1. Έγκριση ή μη των από 24.11.2020 & 25.11.2020των Πρακτικών Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών & Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών, αντίστοιχα, της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, για την «Προμήθεια μεταλλικού οικίσκου για τις ανάγκες της καθαριότητας» προϋπολογισμού 13.516,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 230/2020.

 

 1. Έγκριση ή μη πέμπτης (5ης) παράτασης (με αναθεώρηση) προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου «Προσθήκη τεσσάρων (4) αιθουσών στο 18ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης» προϋπολογισμού 610.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 59/2017, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών και είκοσι δύο (22) ημερών, ήτοι έως 30.04.2021.

 

 1. Έγκριση ή μη πέμπτης (5ης) παράτασης (με αναθεώρηση) της τρίτης (3ης)  ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας και τέταρτης (4ης) παράτασης της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου «Εκτέλεση Δημοσίων Δασοτεχνικών έργων Δασικής Αναψυχής, Άθλησης και Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης στο Δημόσιο Δάσος ¨ΚΟΥΡΙ¨ στην περιοχή του Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» προϋπολογισμού 1.870.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 52/2017.

 

 1. Έγκριση ή μη του από 12.10.2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης του έργου για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την προσβασιμότητα ΑμΕΑ σε δημοτικά κτίρια του Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 56.500,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 230/2020. 

 

 1.  Έγκριση ή μη γενόμενης μετακίνησης του Δημάρχου κ. Μαλούτα Λάζαρου στην Αθήνα, στις 25.11.2020.

 

 1. Έγκριση ή μη της με αριθμό 302/2020, μελέτης για την «Προμήθεια Συστημάτων Προβολής και Μικροφωνικής Βιβλιοθήκης» προϋπολογισμού 85.824,10 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%.

 

 1. Έγκριση ή μη της με αριθμό 265/2020, μελέτης για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Καθαριότητας Βιβλιοθήκης» προϋπολογισμού 2.700,50 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%.

 

 1. Έγκριση ή μη του από 25.11.2020 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και κατακύρωση, για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 35.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 248/2020.

 

 1. Έγκριση ή μη τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ. 21450/05.08.2020 σύμβασης για την «Προμήθεια υλικών & εξοπλισμού Παιδικών χαρών» προϋπολογισμού 348.335,84 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 204/2019, έως 04.02.2021. 

 

 1. Έγκριση ή μη δαπανών παγίας προκαταβολής προϋπολογισμού χρήσης 2020, ποσού 79.035,30 ευρώ, απόδοση της και απαλλαγή των υπόλογων Προέδρων των Κοινοτήτων του Δήμου Κοζάνης.

 

 1. Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου κ.λ.π. Άνω Κώμης» προϋπολογισμού 280.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 49/2017.

 

 1. Έγκριση ή μη του από 20.11.2020 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και κατακύρωση για τις «Υποδομές 2020 – 2021 ΔΕ Δημ. Υψηλάντη» προϋπολογισμού 80.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 174/2020.

 

 1. Έγκριση ή μη της αριθμό 67/2020 (ΑΔΑ:ΩΣΞΓΟΕ9Μ-6Ξ4) απόφασης Δ.Σ. του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κοζάνης (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ)» περί έγκρισης της 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού χρήσης 2020.

 

 1. Έγκριση ή μη της αριθμό 82/2020 (ΑΔΑ:ΩΖΟΦΟΕ9Μ-3ΓΥ) απόφασης Δ.Σ. του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κοζάνης (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ)» περί έγκρισης της 4ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού χρήσης 2020.

 

 1. Έγκριση ή μη της αριθμ. 81/2019 (ΑΔΑ:67Ζ8ΟΕ9Μ-ΨΞΩ) απόφασης Δ.Σ. του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κοζάνης (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ)» περί έγκρισης προϋπολογισμού χρήσης 2021.

 

 1. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε=162.243,13 τ.μ., τμήμα του υπ΄αριθ. 419Δ χερσολίβαδου της Κοινότητας Σιδερών του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου, συνολικής ισχύος 19,984 MWp.

 

 1. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε=313.562,94 τ.μ., τμήμα του υπ΄αριθ. 6 χερσολίβαδου της Κοινότητας Κοίλων του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου, συνολικής ισχύος 19,984 MWp.

 

 1. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε=203.817,64 τ.μ., τμήμα του υπ΄αριθ. 6 χερσολίβαδου της Κοινότητας Κοίλων του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου, συνολικής ισχύος 14,988 MWp.

 

 1. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε=303.214,60 τ.μ., τμήμα του υπ΄αριθ. 798 χερσολίβαδου της Κοινότητας Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου, συνολικής ισχύος 19,984 MWp.

 

 1. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε=301.750,07 τ.μ., τμήμα του υπ΄αριθ. 798 χερσολίβαδου της Κοινότητας Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου, συνολικής ισχύος 19,984 MWp.

 

 1. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε=224.988,20 τ.μ., τμήμα του υπ΄αριθ. 798 χερσολίβαδου της Κοινότητας Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου, συνολικής ισχύος 14,988 MWp.

 

 1. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε=230.345,04 τ.μ., τμήμα του υπ΄αριθ. 798 χερσολίβαδου της Κοινότητας Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου, συνολικής ισχύος 14,988 MWp.

 

 1. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε=97.478,61 τ.μ., τμήμα του υπ΄αριθ. 798 χερσολίβαδου της Κοινότητας Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου, συνολικής ισχύος 4,996 MWp.

 

 1. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις. 

 

       

Α κ ρ ι β έ ς  Α ν τ ί γ ρ α φ ο

Κοζάνη, 3 Δεκεμβρίου 2020

      

           Γρηγοριάδης  Ιωάννης

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής 

Μαλούτας Ν. Λάζαρος 

Δήμαρχος Κοζάνης

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: