Δημόσια Διαβούλευση για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

By on 01/07/2011

ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙΣε δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ προχωρά η ΚτΠ ΑΕ.

 

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το έργο αποτελεί μετεξέλιξη και επέκταση του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ, που υλοποιήθηκε και υποστηρίχθηκε για λογαριασμό του Δημοσίου από την ΚτΠ ΑΕ.

 

Πηγή:neo2.gr

 

Περιλαμβάνει την προμήθεια όλων των απαραίτητων υποδομών και όλων των απαραίτητων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για ένα ενδεικτικό πλήθος περίπου 33.000 κτιρίων του δημοσίου (σε σχέση με τα 4500 κτίρια του αρχικού ΣΥΖΕΥΞΙΣ), καλύπτοντας ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του δημόσιου τομέα για ένα διάστημα τουλάχιστον 3 ετών.

 

 

Η οργάνωση του έργου σε υποέργα και τα τεύχη τεχνικών απαιτήσεων και προδιαγραφών είναι αποτέλεσμα της σχετικής ωρίμανσης που έγινε από την ΚτΠ Α.Ε. σε συνεργασία με την ΕΔΕΤ Α.Ε. και οριστικοποιήθηκε πρόσφατα μέσω διυπουργικής επιτροπής στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από τους: Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υπ. Οικονομικών, Υπ. Υποδομών και Δικτύων, Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ΚτΠ Α.Ε., ΕΔΕΤ Α.Ε., ΕΥΔ ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση.
 
Το έργο διαρθρώνεται σε 16 υποέργα συνολικού προϋπολογισμού για κατασκευή/κτήση και 3ετη λειτουργία (με ΦΠΑ) της τάξης των €628,5 εκατ.
Στόχος της διαβούλευσης είναι η συλλογή παρατηρήσεων και σχολίων επί των τεχνικών προδιαγραφών των υποέργων, από τους φορείς της αγοράς αλλά και από κάθε άλλο ενδιαφερόμενο ή εκπρόσωπο δημόσιου φορέα – χρήστη των υπηρεσιών του έργου.
 
Τα σχόλια μπορεί να είναι ειδικά επί τεχνικών θεμάτων, αλλά και γενικά για την οργάνωση και διάρθρωση του έργου και θα υποβάλλονται στο [email protected] μέχρι την 31-7-2011. Τα τεύχη προδιαγραφών και το υπόδειγμα υποβολής σχολίων μπορείτε να τα βρείτε εδώ.
Η προκήρυξη του έργου θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση των προβλεπομένων από το Νόμο 3979/2011 για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, αποφάσεων και διοικητικών πράξεων και αφού εξασφαλιστούν οι σχετικές πιστώσεις, είτε από εθνικούς είτε και από κοινοτικούς πόρους. Η διαγωνιστική διαδικασία που θα ακολουθηθεί για κάθε υποέργο θα αποφασιστεί από τα αρμόδια όργανα.


Η οργάνωση του έργου σε υποέργα και τα τεύχη τεχνικών απαιτήσεων και προδιαγραφών είναι αποτέλεσμα της σχετικής ωρίμανσης που έγινε από την ΚτΠ Α.Ε. σε συνεργασία με την ΕΔΕΤ Α.Ε. και οριστικοποιήθηκε πρόσφατα μέσω διυπουργικής επιτροπής στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από τους: Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υπ. Οικονομικών, Υπ. Υποδομών και Δικτύων, Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ΚτΠ Α.Ε., ΕΔΕΤ Α.Ε., ΕΥΔ ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση.
 
Το έργο διαρθρώνεται σε 16 υποέργα συνολικού προϋπολογισμού για κατασκευή/κτήση και 3ετη λειτουργία (με ΦΠΑ) της τάξης των €628,5 εκατ.
 
Στόχος της διαβούλευσης είναι η συλλογή παρατηρήσεων και σχολίων επί των τεχνικών προδιαγραφών των υποέργων, από τους φορείς της αγοράς αλλά και από κάθε άλλο ενδιαφερόμενο ή εκπρόσωπο δημόσιου φορέα – χρήστη των υπηρεσιών του έργου.
 
Τα σχόλια μπορεί να είναι ειδικά επί τεχνικών θεμάτων, αλλά και γενικά για την οργάνωση και διάρθρωση του έργου και θα υποβάλλονται στο [email protected] μέχρι την 31-7-2011. Τα τεύχη προδιαγραφών και το υπόδειγμα υποβολής σχολίων μπορείτε να τα βρείτε εδώ.
  
Η προκήρυξη του έργου θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση των προβλεπομένων από το Νόμο 3979/2011 για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, αποφάσεων και διοικητικών πράξεων και αφού εξασφαλιστούν οι σχετικές πιστώσεις, είτε από εθνικούς είτε και από κοινοτικούς πόρους. Η διαγωνιστική διαδικασία που θα ακολουθηθεί για κάθε υποέργο θα αποφασιστεί από τα αρμόδια όργανα.

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: