Δήμος Κοζάνης: Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

By on 14/05/2022

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2022 και ώρα 13:00, στο Γραφείο Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α), όπως ισχύει, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης : 

  1. Γνωμοδότηση για έγκριση ή μη ίδρυσης λαϊκής αγοράς στην Κοινότητα Ακρινής του Δήμου Κοζάνης. 

 

  1. Γνωμοδότηση για αποκατάσταση ή μη των ανενεργών Δημοτικών λατομείων του Δήμου Κοζάνης.

 

  1. Γνωμοδότηση για αποδοχή ή μη της με αριθμ. πρωτ. 33874/01.12.2021 αίτησης της εταιρίας «ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ε.Π.Ε.», για συναίνεση ή μη για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών διαπίστωσης ύπαρξης μαρμάρου σε δημοτική έκταση της Κοινότητας Πολυμύλου, του Δήμου Κοζάνης.

 

  1. Γνωμοδότηση για αποδοχή ή μη της με αριθμ. πρωτ. 3329/08.02.2022 αίτησης της εταιρίας «ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ε.Π.Ε.», για συναίνεση ή μη για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών διαπίστωσης ύπαρξης μαρμάρου σε δημοτική έκταση της Κοινότητας Μαυροδενδρίου, του Δήμου Κοζάνης.

 

  1. Γνωμοδότηση επί της με αριθμ. πρωτ. 11710/15.05.2020 αίτησης της εταιρείας «ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.», σχετικά με τον καθορισμό χρήσης γης για την απευθείας εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε= 98.575,24 τ.μ., εντός του με αριθμό 668 χερσολίβαδου, της Κοινότητας Αλωνακίων του Δήμου Κοζάνης, για την κάλυψη των αναγκών της λειτουργάς του συγκροτήματος θραύσης.

 

  1. Γνωμοδότηση επί των με αριθμ. πρωτ.: α) 13747/27.05.2021, β) 2373/28.01.2022 και γ) 7126/14.03.2022 αιτήσεων της εταιρείας «ALMARIET ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», σχετικά με τον καθορισμό χρήσης γης σε δημοτική έκταση Ε= 265.481,0937 τ.μ., εντός του με αριθμό 1 χερσολίβαδου, της Κοινότητας Πολυμύλου του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου.

 

  1. Αιτήσεις –  Έγγραφα-  Ανακοινώσεις. 

 

Α κ ρ ι β έ ς  Α ν τ ί γ ρ α φ ο

Κοζάνη,  12 Μαΐου   2022

Γρηγοριάδης Ιωάννης

κλ. ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

Ο Πρόεδρος

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Μαλούτας Ν. Λάζαρος

Δήμαρχος Κοζάνης

 

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: