Πρόγραμμα Δίοδος – Φθηνότερο Internet για φοιτητές

By on 27/03/2006

Η δράση Δίοδος

Η δράση ΔΙΟΔΟΣ διευκολύνει τους σπουδαστές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην απόκτηση υπηρεσίας ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο (μέσω δικτύων ADSL) με προνομιακούς όρους, στο χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Βασικός στόχος της δράσης ΔΙΟΔΟΣ είναι η προώθηση και ανάπτυξη της ευριζωνικότητας στην εκπαιδευτική κοινότητα, με σεβασμό στο ισχύον εθνικό και κοινοτικό κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και στις αρχές της διαλειτουργικότητας και της τεχνολογικής ουδετερότητας.

Το πρόγραμμα ΔΙΟΔΟΣ είναι ανοικτό σε όλες τις επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και πρόσβασης στο Διαδίκτυο.

Εμπλεκόμενοι φορείς

Στη δράση εμπλέκονται όλοι οι φορείς που δραστηριοποιούνται στην αγορά της ευρυζωνικής ADSL πρόσβασης στο Internet, δηλαδή ο κυρίαρχος τηλεπικοινωνιακός πάροχος (ΟΤΕ), οι εναλλακτικοί τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, και οι πάροχοι υπηρεσιών Διαδικτύου (ISPs), καθώς επίσης το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).

Η υπηρεσία παρέχεται από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) μέσω των δικτύων ADSL των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, τα οποία διασυνδέονται με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) για την εξυπηρέτηση της κίνησης των συνδρομητών φοιτητών.

Οι Πάροχοι (ISP) αναλαμβάνουν την εμπορική διάθεση της υπηρεσίας, τη συνεργασία με το Πληροφοριακό Σύστημα ΔΙΟΔΟΣ της ΓΓΕΤ, τη διαχείριση χρεώσεων και συνδρομών, καθώς και την υποστήριξη των χρηστών σε πρώτο επίπεδο.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στην προνομιακή ευρυζωνική υπηρεσία της δράσης ΔΙΟΔΟΣ έχουν όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών τους και μέχρι ένα έτος πέραν του χρόνου αυτού (ν + 1 χρόνια).

Για παράδειγμα, ένας προπτυχιακός φοιτητής του οποίου η διάρκεια φοίτησης του τμήματος του είναι τέσσερα (4) έτη, δικαιούται να απολάβει την υπηρεσία για τέσσερα συν ένα (4 + 1), σύνολο πέντε (5) χρονιά, από την έναρξη της φοιτητικής του ιδιότητας.

Επίσης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που παρακολουθούν πρόγραμμα με στόχο την απόκτηση Διπλώματος Ειδίκευσης δικαιούνται να μετέχουν στο πρόγραμμα για δύο (2) έτη και οι μεταπτυχιακοί υποψήφιοι διδάκτορες για τέσσερα (4) από την ημερομηνία της εγγραφής τους.

Όροι Συμμετοχής

Η υπηρεσία παρέχεται αποκλειστικά και μόνο στην κατοικία του φοιτητή στην ευρύτερη περιοχή της έδρας του οικείου Τμήματος ή Σχολής. Για τους φοιτητές του Ανοικτού Πανεπιστημίου, κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η σύνδεση στη διεύθυνση κατοικίας που έχει δηλωθεί στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα ΔΙΟΔΟΣ, διέπεται από τις εξής βασικές αρχές:

* Απαιτείται η ενεργοποίηση πρόσβασης ADSL που πρέπει να συνδέεται στη διεύθυνση κατοικίας του φοιτητή.
* Επιτρέπεται μία και μόνο σύνδεση στην υπηρεσία ανά πάσα στιγμή για κάθε φοιτητή.
* Δεν επιτρέπεται η δευτερογενής διάθεση της υπηρεσίας διασύνδεσης σε άλλους χρήστες.

Οδηγίες Συμμετοχής

Κάθε φοιτητής που επιθυμεί να συμμετέχει στην προνομιακή υπηρεσία που προσφέρει η δράση ΔΙΟΔΟΣ, πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

ΒΗΜΑ 1

Ενημέρωση για τους όρους συμμετοχής στη Δράση ΔΙΟΔΟΣ και τις προσφορές των ISP Παρόχων, από τη δικτυακή πύλη ΔΙΟΔΟΣ-Portal (https://diodos.net.gr)

ΒΗΜΑ 2

Εγγραφή του φοιτητή στη δικτυακή πύλη ΔΙΟΔΟΣ-Portal και δημιουργία του προφίλ με τα προσωπικά στοιχεία και τα στοιχεία φοίτησης.

ΒΗΜΑ 3

Δημιουργία Αίτησης για την προνομιακή υπηρεσία, από τη δικτυακή πύλη ΔΙΟΔΟΣ-Portal.

Για να ολοκληρωθεί η Αίτηση θα πρέπει τα στοιχεία που αφορούν την τηλεφωνική γραμμή, καθώς επίσης και την διεύθυνση του φοιτητή, να συμβαδίζουν με τους όρους παροχής της προνομιακής υπηρεσίας.

ΒΗΜΑ 4

Συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών

* Βεβαίωση Σπουδών από τη Γραμματεία της Σχολής
* Υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή για τη διεύθυνση κατοικίας του
* Έγγραφο που εκδίδει ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος (π.χ. λογαριασμός τελών) από το οποίο αποδεικνύεται η σύνδεση της γραμμής στη διεύθυνση κατοικίας του φοιτητή.
Και αν η γραμμή δεν είναι στο όνομα του φοιτητή αλλά στο όνομα συγγενή ή εκμισθωτή του:
* Εξουσιοδότηση του κατόχου της γραμμής ότι αποδέχεται την ενεργοποίηση ADSL πρόσβασης.

ΒΗΜΑ 5

Υποβολή της Αίτησης και των δικαιολογητικών στον ISP Πάροχο που έχει επιλέξει.
Ο Πάροχος θα ελέγξει:

* Την νομιμότητα της Αίτησης
* Τα δικαιολογητικά

Σε περίπτωση που είναι όλα είναι σύμφωνα με τους όρους της Δράσης ΔΙΟΔΟΣ, ακολουθεί η υπογραφή της σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας.

ΒΗΜΑ 6

Έναρξη της παροχής της υπηρεσίας.
Ο φοιτητής μπορεί να ενημερωθεί για την έναρξη της παροχής της υπηρεσίας από το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών του Παρόχου και να παρακολουθεί την εξέλιξη της Αίτησης από το ΔΙΟΔΟΣ-Portal.

Πηγή:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.