«ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» – Μέτρο 2.5. Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

By on 15/02/2006

Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας – καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα

Το πρόγραμμα έχει σκοπό να ενισχύσει μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τον εκσυγχρονισμό και τον εξορθολογισμό της παραγωγικής διαδικασίας, για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών σταθερής ποιότητας με την ανάπτυξη και πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001/2000, ή/και το ΕΛΟΤ 1416 (HACCP)/ ISO 22000 ή/και το ΕΛΟΤ 1801 (Υγεία και Ασφάλεια), με τελικό στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και με ταυτόχρονη μέριμνα για τον εργαζόμενο και το περιβάλλον.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα (Δράση 2.5.2) έχουν
 Οι μεταποιητικές, εμπορικές, παροχής υπηρεσιών και τουριστικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
 Οι οποίες απασχολούν από 3 έως 250 άτομα,
 Λειτουργούν τουλάχιστον από την 1η Ιανουαρίου 2003,
 Έχουν μέσο όρο κύκλου εργασιών την περίοδο 2003-2005 από 30.000 έως 35.000.000 €
 και η κύρια δραστηριότητα τους εμπίπτει σε κάποιον από τους κλάδους που αναφέρονται στους Πίνακες 1Α, 1Β, 1Γ, σύμφωνα με την ταξινόμηση των κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ – 03) της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος.

Προϋπολογισμός των έργων και επιλέξιμες δαπάνες
Για την υιοθέτηση και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISΟ 9001:2000, ενισχύονται έργα προϋπολογισμού έως 25.000 €.
Για την υιοθέτηση Συστήματος Διαχείρισης κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1416 (HACCP)/ ISO 22000 ενισχύονται έργα προϋπολογισμού έως 18.000 €.
Για την υιοθέτηση Συστήματος Διαχείρισης κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801 ενισχύονται έργα προϋπολογισμού έως 24.000 €.
Σε περίπτωση που προβλέπεται η υιοθέτηση Συστημάτων Διαχείρισης κατά τα δύο πρότυπα, ήτοι ΕΛΟΤ ΕΝ ISΟ 9001:2000 και ΕΛΟΤ 1416/ ISO 22000 ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού έως 30.000 €.
Για την προετοιμασία του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας υπογράφουν ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οδηγό του προγράμματος με κατάλληλο Σύμβουλο Πιστοποίησης, που ικανοποιεί τις προϋποθέσεις καταλληλότητας, όπως αυτές εξειδικεύονται στον οδηγού εφαρμογής ή χρησιμοποιούν αποκλειστικά δικό τους προσωπικό, εφόσον τούτο διαθέτει επαρκή κατάρτιση για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Δημόσια δαπάνη (50%) και ίδια συμμετοχή (50%).

Προθεσμία υποβολής προτάσεων
Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται μετά την ημερομηνία προκήρυξης και έως τις 10 Απριλίου 2006 στα κατά τόπους γραφεία των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης :

 Για Κεντρική & Δυτ.Μακεδονία, Κ.Ε.Π.Α. –ΑΝ.Ε.Μ. Μαρίνου Αντύπα 41, ΤΘ 60068, ΤΚ 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη (Κτίριο INFO-QUEST), τηλ. 2310.480.000

 Για τη Δυτ. Μακεδονία ΑΝΚΟ Α.Ε.–Παράρτημα Ε.Φ.Δ. Κ.Ε.Π.Α-ΑΝ.Ε.Μ. (πληροφορίες κ. Λιάνα Παπατέρπου, κ. Σιμόνη Γκλιάνα), τηλ. 24610.24022, 24610.27946 (εσωτ.677,674), e-mail:[email protected], fax: 24610.49210

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: